mgr Łukasz Fiedeń odebrał 1 nagrodę Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN za najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

10-07-19 Krzysztof Gwosdz 0 comment

3 lipca br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom II Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Celem Konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

Kapituła Konkursu w składzie: dr Anna Rosa (Przewodniczący), dr hab. Marta Błąd, prof. dr hab. Marek Kłodziński, prof. dr hab. Izabella Rylska, mgr Łukasz Komorowski (Sekretarz) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą I nagrody jest Pan mgr Łukasz Fiedeń za pracę: „Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4”. Promotorem pracy jest dr Robert Guzik, praca została obroniona na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kierunek: e-gospodarka przestrzenna).
  • II nagrodę w kwocie Kapituła przyznała Pani mgr Honoracie Nowak za pracę: „Dostęp do instytucji kultury na wiejskich obszarach peryferyjnych w Polsce w latach 1989-2017”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, praca obroniona została na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Kierunek: polityka społeczna).
  • III nagrodę Kapituła przyznała Pani mgr Agnieszce Starzonek za pracę: „Ocena atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin ościennych Poznania”. Promotorem pracy jest dr Aldona Standar, praca obroniona została na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Kierunek: ekonomia).

Kapituła Konkursu przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

  • Pani mgr Paulina Zasada za pracę: „Konstytucyjne podstawy kształtowania ustroju rolnego w Rzeczypospolitej Polskiej”, obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem dr. hab. Konrada Składowskiego (Kierunek: prawo).
  • Pan mgr Oskar Kowalczyk za pracę: „Metody waloryzacji dziedzictwa kulturowego w historycznych układach ruralistycznych. Diagnoza stanu istniejącego i możliwości poprawy”, obronioną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem dr. inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego (Kierunek: gospodarka przestrzenna).