ZRR na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy

26-10-19 Łukasz Fiedeń 0 comment

W dniach 18–20 października 2019 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. Systemowe podejście w badaniach geograficznych. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i dziedzin pokrewnych.  Podczas konferencji szczególna uwaga poświęcona była systemowemu podejściu do badań, w którym przedmiot badań traktuje się jako złożoną funkcjonalnie całość. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy została objęta Honorowym Patronatem przez: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencji prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr hab. Bolesława Domańskiego.

W VIII OKNMB swoje referaty wygłosiło 7 przedstawicieli naszego zakładu:

  • mgr Karolina Anielska: Gentryfikacja w Krakowie, jak ją rozpoznać i zmierzyć przy użyciu dostępnych danych ilościowych,
  • mgr Łukasz Fiedeń: Dostępność transportu publicznego i mobilność mieszkańców Turzego Pola,,
  • mgr Tomasz Jamry: Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu – studium przypadku,
  • mgr Karolina Listwan-Franczak: Implementacja przepisów Ustawy Krajobrazowej do prawodawstwa lokalnego – 4 lata obowiązywania Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
  • mgr Łukasz Sykała: Suburbanizacja i kurczenie się miast. Systemowe ujęcie współczesnych procesów urbanizacji w Polsce,
  • mgr Agnieszka Świgost: Sustainable City & Green development – co badać i jak mierzyć,
  • mgr Michał Wolszczak: Dryf miejski. Aktywność człowieka w przestrzeni zurbanizowanej – wyniki badań.

Konferencja została zorganizowana przy dużym wkładzie doktorantów Zakładu Rozwoju Regionalnego. Pod przewodnictwem mgr. Łukasza Fiedenia, w pracach organizacyjnych brały udział także mgr Karolina Listwan-Franczak, mgr Agnieszka Świgost i mgr Michał Wolszczak.

All-focus