Dla Studentów / Student Zone

Udostępnianie prac magisterskich i licencjackich

Udostępnianie prac magisterskich, licencjackich i doktorskich zgromadzonych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego odbywa się w godzinach dyżurów pracowników. Pracownicy udostępniają je w pracowni Zakładu (pok. 3.29) lub w swoich gabinetach. Godziny konsultacji pracowników: http://zrr.edu.pl/zespol/#1462832183370-a3d332d6-d2b2

Baza prac licencjackich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

74 Filip Bodziarczyk, Rozwój osiedli Avia i Orlińskiego w Krakowie, Data obrony: 2019

75 Eryk Dymkowski, Wpływ górnictwa węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w okolicach Konina, Data obrony: 2019

76 Natalia Malucha, Rozwój WSSE „Invest -Park” w Wałbrzychu i jej wpływ na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, Data obrony: 2019

77 Wojciech Mlekodaj, Odrębność narodowościowa i etniczna ludów Kaukazu, Data obrony: 2019

78 Sandra Szczygieł, Rozwój i funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, Data obrony: 2019

79 Gabriela Zegiel, Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej na obszarze Bielska-Białej, Data obrony: 2019

80 Tomasz Zawalnicki, Przemiany strukturalno-własnościowe przemysłu gminy Chrzanów w latach 1970-2018, Data obrony: 2019

81 Grzegorz Bubak, Przemiany przestrzenno-funkcjonalne Ostrawy w XXI wieku na przykładzie wybranych dzielnic, Data obrony: 2020

82 Mateusz Lupa, Wpływ islamskiego terroryzmu na przemiany społeczno-ekonomiczne w wybranych krajach Europy podczas kryzysu migracyjnego, Data obrony: 2020

83 Jakub Łodziński, Położenie i funkcjonowanie dworców autobusowych w wybranych miastach województwa podkarpackiego, Data obrony: 2020

84 Kamil Karita, Możliwości rozwoju gminy Solec-Zdrój w oparciu o funkcję uzdrowiskową, Data obrony: 2020

85 Aleksandra Kowalczyk, Przestrzenne i organizacyjne uwarunkowania działalności producentów i dystrybutorów kosmetyków w Polsce, Data obrony: 2020

86 Katarzyna Kornaś, Starzenie się ludności w Nowej Hucie w latach 2016-2019, Data obrony: 2021

87 Maja Madej, Przemiany przestrzenne osiedla Tonie w Krakowie, Data obrony: 2021

88 Mateusz Rusin, Analiza wybranych rozwiązań w zakresie inteligentnej mobilności w kontekście idei zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Krakowa, Data obrony: 2021

89 Kamila Tałach, Miasto w ludzkiej skali jako koncepcja nowego urbanizmu, Data obrony: 2021

90 Weronika Wierzgacz, Przestrzenne wymiary działalności polskich organizacji humanitarnych, Data obrony: 2021

33 Angelika Baran, Wpływ zieleni miejskiej na atrakcyjność miast na przykładzie Krakowa, Data obrony: 2016

34 Witold Chodkowski, Boguchwała jako ośrodek miejski Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Data obrony: 2016

35 Gabriela Dąbek, Potencjalne skutki przyłączenia sołectwa Bzianka do Rzeszowa, Data obrony: 2016

36 Piotr Góra, Dostępność nowych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedli Górka Narodowa oraz Kliny Zacisze w Krakowie, Data obrony: 2016

37 Marek Grochowicz, Przemiany przestrzenne dzielnic Grzegórzki i Czyżyny w XXI wieku, Data obrony: 2016

38 Diana Konował, Poziom i jakość życia a bariery rozwojowe Krasnobrodu w opinii mieszkańców, Data obrony: 2016

39 Justyna Kotlewska, Specjalna strefa ekonomiczna w Radomsku jako stymulator wzrostu gospodarczego oraz zmian zachodzących w strukturze społecznej miasta, Data obrony: 2016

40 Monika Leśniak, Rozwój fanoturystyki na przykładzie kibiców klubu piłkarskiego FC Barcelona, Data obrony: 2016

41 Jakub Majnusz, Studium porównawcze lokalizacji, dostępności i otoczenia wybranych inwestycji sportowych w Bielsku-Białej, Data obrony: 2016

42 Maciej Mróz, Przemysł spożywczy w Nowym Sączu. Analiza ekonomiczno- przestrzenna, Data obrony: 2016

43 Alicja Motak, Charakterystyka inwestycji w gliwickiej podstrefie Katowickiej SSE, Data obrony: 2016

44 Karolina Pikulska, Kształtowanie wizerunku miasta. Projekt Nowe Centrum Łodzi, Data obrony: 2016

45 Wiktor Stręk, Preferencje mieszkaniowe studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Data obrony: 2016

46 Krzysztof Molendys, Wpływ wielkich imprez sportowych na rozwój społeczno-ekonomiczny krajów-organizatorów na przełomie XX i XXI wieku, Data obrony: 2017

47 Bartłomiej Piskorz, Zmiany użytkowania ziemi w wybranych jednostkach urbanistycznych dzielnicy Grzegorzki w latach 2011-2017., Data obrony: 2017

48 Szymon Skurzok, Przestrzenna ekspansja terroryzmu islamskiego w latach 2012-2016 Data obrony: 2017

49 Antoni Życzkowski, Przestrzenne rozmieszczenie firm przemysłu elektronicznego w Polsce, Data obrony: 2017

50 Natalia Bartkowicz, Uwarunkowania historyczne oraz stan współczesny emigracji z województwa podkarpackiego, Data obrony: 2017

51 Monika Wędołowska, Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy Kielc, Data obrony: 2017

52 Magdalena Bujak, Dostępność transportowa osiedli w północno-wschodniej części Krakowa, Data obrony: 2017

53 Nicole Patulska, Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie miejsko-wiejskiej Radłów w XXI w. oraz ich uwarunkowania przestrzenne, Data obrony: 2017

54 Marcin Pytlik, Endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego miejsko-wiejskiej Gminy Świątniki Górne, Data obrony: 2017

55 Grzegorz Spytkowski, Analiza dostępności komunikacyjnej w powiecie nowotarskim, Data obrony: 2017

56 Natalia Bartkowicz, Uwarunkowania historyczne oraz stan współczesny emigracji z województwa podkarpackiego, Data obrony: 2017

57 Monika Wędołowska, Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy Kielc, Data obrony: 2017

58 Magdalena Bujak, Dostępność transportowa osiedli w północno-wschodniej części Krakowa, Data obrony: 2017

59 Damian Banaś, Uwarunkowania rozwoju i przyczyny regresu komunikacji trolejbusowej w polskich miastach, Data obrony: 2018

60 Karolina Małochleb, Dynamika rozwoju gospodarczego Tarnowa z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Miasta, Data obrony: 2018

61 Julia Matoga, Czynniki kształtujące strukturę demograficzną Krakowa w drugiej połowie XX wieku, Data obrony: 2018

62 Sylwia Nurkowska, Cechy gospodarki rolnej oraz uwarunkowania jej rozwoju w gminie wiejskiej Koszyce, Data obrony: 2018

63 Justyna Płaneta, Stopień i zakres realizacji inwestycji planowanych w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015 Data obrony: 2018

64 Łukasz Kalmus, Ocena zagospodarowania przestrzeni publicznych kampusów uniwersyteckich na wybranych przykładach, Data obrony: 2018

65 Paweł Kozik, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych placówek bankowych w Krakowie, Data obrony: 2018

66 Angelika Wacht, Przemiany gospodarcze i przestrzenne miasta Krosna i ich uwarunkowania, Data obrony: 2018

67 Aleksandra Gramatyka, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Skawina w okresie gospodarki rynkowej, Data obrony: 2018

68 Aleksandra Stafiej, Wybrane zagadnienia demograficzne w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie w latach 1987-2017 Data obrony: 2018

69 Agnieszka Topa, Znaczenie najważniejszych polskich portów morskich w gospodarce narodowej, Data obrony: 2018

70 Mariusz Machciński, Ocena funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej w Płocku oraz opłacalności budowy systemu tramwajowego, Data obrony: 2018

71 Andrzej Leśny, Atrakcyjność Pucharu Świata w skokach narciarskich jako walor promocyjny Wisły i Zakopanego, Data obrony: 2018

72 Kamil Paterak, Rozwój usług materialnych w Mielcu w ujęciu przestrzennym, Data obrony: 2018

73 Karol Pis, Funkcjonowanie systemu roweru miejskiego w Krakowie na tle innych polskich miast, Data obrony: 2018

1 Rafał Bletek, Przemiany strukturalne i funkcjonalne dzieł obronnych austriackiej Twierdzy Kraków na początku XXI wieku, Data obrony: 2013

2 Adam Gutkowski, Wpływ ruchu pielgrzymkowego na rozwój funkcji usługowych w otoczeniu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Data obrony: 2013

3 Patryk Jóźwiak, Rozmieszczenie usług w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w Gdańsku, Data obrony: 2013

4 Krzysztof Kowalczyk, Rozwój Energetyki wiatrowej w Polsce oraz jego uwarunkowania, Data obrony: 2013

5 Aleksandra Kurowska, Kierunki zagospodarowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych ośrodków miejskich województwa świętokrzyskiego, Data obrony: 2013

6 Agata Ordon, Rozwój gospodarki w Nowej Dębie po 1989 roku. Od gospodarki monofunkcyjnej do różnorodności branżowej, Data obrony: 2013

7 Andrzej Pietrzyk, Dostępność transportowa wybranych miast europejskich – gospodarzy Europejskich Spotkań Młodych Taizé, Data obrony: 2013

8 Izabela Płóciennik, Ocena otoczenia pętli tramwajowych w Krakowie, Data obrony: 2013

9 Mikołaj Gołosunow, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych i terenów wiejskich Białorusi, Data obrony: 2014

10 Tymon Olech, Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne dawnych miast Republiki Weneckiej na przykładzie Grado, Piranu, Trogiru i Kotoru, Data obrony: 2014

11 Piotr Michta, Uwarunkowania oraz kierunki rozwoju turystyki w województwie łódzkim, Data obrony: 2014

12 Joanna Motyka, Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Czchów ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej, Data obrony: 2014

13 Monika Sadkowska, Zjawisko „drugich domów” – ujęcie czasowo-przestrzenne i społeczne, Data obrony: 2014

14 Bartosz Zawistowski, Analiza dostępności i jakości komunikacyjnej w wybranym fragmencie dzielnicy VIII Dębniki, Data obrony: 2014

15 Bartłomiej Ruszel, Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w kontekście SSE w Polsce, Data obrony: 2015

16 Izabela Bogdał, Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój gminy Koszyce po 2000 r., Data obrony: 2015

17 Beata Brzozowska, Wpływ położenia przygranicznego na przemiany społeczno-gospodarcze powiatu hrubieszowskiego, Data obrony: 2015

18 Kinga Choczyńska, Rola Zielonego Parku Przemysłowego w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Wojnicz, Data obrony: 2015

19 Anna Dziemianko, Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie dużych inwestycji infrastrukturalnych w mieście Gdańsku, Data obrony: 2015

20 Dawid Dzięgiel, Przestrzenne rozmieszczenie salonów i komisów samochodowych w Krakowie – ujęcie statyczne i dynamiczne, Data obrony: 2015

21 Łukasz Fiedeń, Dostępność komunikacji publicznej w miejscowościach gminy Brzozów, Data obrony: 2015

22 Maciej Filiks, Dostępność największych krakowskich centrów handlowych z perspektywy pieszego i użytkownika komunikacji miejskiej, Data obrony: 2015

23 Natalia Kukułka, Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, Data obrony: 2015

24 Karolina Piech, Elektrownie wiatrowe w gminie Woźniki. Funkcjonowanie i rozbudowa jako szansa czy zagrożenie dla rozwoju lokalnego ?, Data obrony: 2015

25 Daria Pytel, Zakres i kierunki zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Krakowie na przykładzie Zakładów Sodowych Solvay oraz Zabłocia, Data obrony: 2015

26 Kamil Rosiński, Możliwości rozwoju Poręby Wielkiej w oparciu o eksploatację wód termalnych, Data obrony: 2015

27 Karolina Wieczerzak, Segregacja społeczno-przestrzenna na przykładzie dzielnicy Kazimierz w Krakowie, Data obrony: 2015

28 Piotr Kulak, Przestrzenne rozmieszczenie i zróżnicowanie inwestycji w ramach programu New Deal, Data obrony: 2015

29 Paweł Trybus, Rozmieszczenie przemysłu na terenie miasta Krosna., Data obrony: 2015

30 Dominika Biegun, Dynamika rozwoju tanich linii lotniczych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Data obrony: 2015

31 Agnieszka Dzieża, Wpływ restrukturyzacji gospodarki na przemiany społeczno- gospodarcze dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Data obrony: 2015

32 Sylwia Kowal, Przestrzenne rozmieszczenie i rozwój przemysłu skórzanego w powiatach nowotarskim i tatrzańskim, Data obrony: 2015

Baza prac magisterskich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

623, Joanna Konopka,  Potencjał społeczno-ekonomiczny muzeum na otwartym powietrzu. Przykład Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, 2021

624, Aleksandra Nowak, Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej w świetle dostępności komunikacyjnej, 2021

625, Sandra Szczygieł, Koncepcja „inteligentnego miasta” w strategiach rozwoju dużych ośrodków miejskich w Polsce, 2021

630, Kamila Tałach, Miasto w ludzkiej skali jako koncepcja nowego urbanizmu, 2021

632, Angelika Witkowska, Społeczne, gospodarcze i przyrodnicze skutki wydobycia rud tantalu w Demokratycznej Republice Konga, 2021

633, Joanna Jamróz, Odnowa przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Polsce, 2021

634, Maciej Filiks, Rozwój hierarchii miast południowego Podlasia w świetle teorii Christallera, 2021

635, Eryk Dumkowski, Potencjał i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych małych miast południowo-wschodniej Wielkopolski, 2021

636, Grzegorz Białoń, Charakterystyka rynku najmu mieszkań w Krakowie, 2021

637, Maciej Pietrzko, Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorstwa przemysłu wysokiej i średnio-wysokiej techniki w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (KOM), 2021

638, Krzysztof Żak, Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz współczesna rola czołowych dworców kolejowych w Europie, 2021

639, Radosław Chwistek, Zagospodarowanie zielonych przestrzeni publicznych w Tarnowie, 2021

640, Agata Pikus, Biblioteki akademickie a kształtowanie kapitału społecznego, 2021

641, Grzegorz Sikora, Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym, 2021

642, Natalia Malucha, Ocena przekształceń terenów poprzemysłowych na przykładzie Starej Kopalni i Galerii Victoria w Wałbrzychu, 2021

643, Martyna Obrał, Waloryzacja przestrzeni publicznej. Studium przypadku Jastrzębia-Zdroju, 2021

644, Gabriela Siwka, Modele poszerzania granic miast w kontekście średnich miast wojewódzkich, 2021

645, Piotr Bełz, Przemiany sieci połączeń lotniczych w Polsce po 1918 roku, 2021

605, Szymon Skurzok, Przestrzenne skutki działalności terrorystycznej w Europie po II wojnie światowej, 2020

606, Julia Matoga, Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego podkrakowskiej gminy Mogilany, 2020

607, Magdalena Tomaszewska, Rozwój gospodarczy gmin Kluczbork i Wałcz a funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, 2020

608, Sylwia Nurkowska, Wpływ środków zewnętrznych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Koszyce, 2020

609, Grzegorz Spytkowski, Wykorzystanie geolokalizacji w badaniach mobilności, 2020

610, Karolina Małochleb, Potencjał innowacyjny miasta średniego. Studium przypadku Tarnowa, 2020

611, Justyna Płaneta, Budżet obywatelski jako instrument stymulacji aktywności społecznej w małych miastach województwa małopolskiego, 2020

612, Daria Skowron, Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej Mielca, 2020

613, Dominika Ślusarek, Rozmieszczenie centrów wspinaczkowych w Polsce i preferencje ich klientów, 2020

614, Agnieszka Topa, Przyrodnicze i społeczne skutki powstania Zbiornika Dobczyckiego, 2020

615, Angelika Wacht, Postrzeganie miasta i jego przestrzeni przez mieszkańców. Przypadek Krosna, 2020

616, Patryk Aniszkiewicz, Historyczne, polityczne i gospodarcze uwarunkowania bezładu przestrzennego Mirowa, 2020

617, Agnieszka Boruch, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie festiwalu muzycznego, 2020

618, Paweł Kozik, Przedsiębiorczość studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, 2020

619, Kamila Kaczmarczyk, Przekształcenia przestrzeni Zabłocia – skutki społeczne, gospodarcze i przestrzenne, 2020

620, Kinga Marek, Czynniki współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego Przemyśla, 2020

621, Damian Stępień, Optymalizacja polskiej sieci kolejowej do potrzeb współczesnego transportu osobowego, 2020

622, Alicja Motak, Przestrzenna koncentracja spółek giełdowych w Polsce, 2020

595 Marek Grochowicz, Plac Nowy jako centrum lokalne i turystyczne na Kazimierzu, 2019

596 Krzysztof Molendys, Funkcjonowanie nowych stadionów w Polsce oraz ich wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, 2019

597 Sylwia Śliwińska, Rozwój zagospodarowania przestrzennego krakowskiej dzielnicy VIII Dębniki, 2019

598 Katarzyna Zygmunt, Transformacje przestrzenne, społeczne i gospodarcze strefy podmiejskiej Biłgoraja na tle rozwoju miasta, 2019

599 Barbara Markowicz, Organizacje pozarządowe jako forma aktywności społecznej na przykładzie Jarosławia i Sanoka, 2019

600 Michał Wolszczak, Dryf miejski: aktywności człowieka w przestrzeni zurbanizowanej, 2019

601 Kinga Choczyńska, Rola pasażerskiego transportu miejskiego w przestrzennym rozwoju Tarnowa, 2019

602 Gabriela Cofała, Postrzeganie rynku pracy i czynniki jego zróżnicowania w miastach o funkcji przemysłowej, 2019

603 Gabriela Przeniosło, Czynniki i efekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, 2019

604, Marek Michalski, Wpływ tras rowerowych na rozwój regionalny na przykładzie projektu VeloMałopolska, 2019

584 Bernadetta Jarząbek, Ścieżka rozwojowa przemysłu w obszarze funkcjonalnym Nowego Targu, 2018

585 Aleksandra Śliwa, Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy Wola Krzysztoporska, 2018

586 Dominika Twardzik, Zmiany wykorzystania biomasy w generacji energii elektrycznej w Polsce, 2018

587 Jakub Majnusz, Czynniki rozwoju ośrodków wspinaczkowych w Europie, 2018

588 Zuzanna Bykowska, Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gminy Miejsce Piastowe, 2018

589 Piotr Góra, Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni w mieście, 2018

590 Grzegorz Ignatowicz, Organizacja przestrzenna transportu publicznego a spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego Bielska-Białej, 2018

591 Berenika Ensztejn, Funkcjonowanie parków w przestrzeni miejskiej Krakowa, 2018

592 Maciej Mróz, Ocena jakości przestrzeni miejskiej w Nowym Sączu, 2018

593 Kamil Rosiński, Smart city jako model rozwoju miast. Inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na problemy Krakowa, 2018

594 Ola Mańko, Potencjał i bariery rozwoju Radomia oraz wybrane działania władz miasta i ich ocena, 2018

574 Natalia Głąb, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim jako czynnik odnowy gospodarczej miasta, 2017

575 Łukasz Fiedeń, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, 2017

576 Agnieszka  Hopciaś, Przestrzenne czynniki rozwoju ekosystemu start’upowego: studium przypadku Krakowa, 2017

577 Dawid Dzięgiel, Geoportal jako narzędzie partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej, 2017

578 Iwona Jakubiec, Rozmieszczenie i funkcjonowanie sklepów specjalistycznych w wybranych obszarach wielkiego miasta na przykładzie Krakowa, 2017

579 Edyta Skierczyńska, Współczesne przemiany śródmieścia Radomia w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, 2017

580 Anna Dziemianko, Wpływ wykorzystania funduszy unijnych na kształtowanie dobrej przestrzeni w Gdańsku, 2017

581 Anna Pić, Ścieżki rozwojowe małych miast południowej części województwa lubelskiego, 2017

582 Katarzyna Gembal  Przestrzeń wspólna czy niczyja? Użytkowanie i waloryzacja przestrzeni publicznych w Puławach

583 Martyna Kropska, Problemy rozwoju miasta przemysłowego na przykładzie Bełchatowa, 2017

455 Bartosz Woeczorek Wpływ struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta na rozmieszczenie nośników reklamy zewnętrznej [outdoor] na przykładzie Krakowa 2010

456 Katarzyna Czeremańska Szanse życiowe kobiet w województwie małopolskim w kontekście mobilności zawodowej i przestrzennej 2010

457 Kajetan Czapla Kulturowe mechanizmy rozwoju gospodarczego na Podhalu 2010

458 Mateusz Skórczyński Wpływ transformacji gospodarczej na sytuację społeczną w Stalowej Woli 2010

459 Kamila Kwiatkowska Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich na przykładzie gminy Górno 2010

460 Dariusz Krawczyk Rozmieszczenie złóż i wielkość wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego na obszarze województwa małopolskiego 2010

461 Jan Szpil Środkowoeuropejska koncepcja greenways i jej praktyczne funkcjonowanie na przykładzie szlaków – „Bursztynowego” oraz „Kraków – Morawy – Wiedeń” 2010

462 Marta Placek Kształtowanie działalności transportowej i magazynowej w obszarach konfliktów funkcjonalnych w Oświęcimiu 2010

463 Marta Gawlik Uwarunkowania i perspektywy rozwoju winnic i produkcji wina w Polsce południowo-wschodniej 2010

464 Andrzej Drobnik Słupska specjalna strefa ekonomiczna jako czynnik rozwoju regionu koszalińsko-słupskiego 2010

465 Grzegorz Nieć Postawy polskich studentów wobec imigrantów 2010

466 Agata Warchalska Podatność wielkich osiedli mieszkaniowych na procesy degradacji społecznej i krajobrazowej. Próba oceny na przykładzie wybranych osiedli katowickich. 2010

467 Adam Górka Interakcje społeczno-przestrzenne w przestrzeni publicznej wybranych obszarów Krakowa 2010

468 Agnieszka Maria Juczewska Rozwój Białegostoku w świadomości mieszkańców miasta i województwa Podlaskiego 2010

469 Bożena Obrzud Rozwój społeczno-gospodarczy gmin byłego województwa częstochowskiego 2010

470 Anna Hofman Walory krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl jako czynnik rozwoju lokalnego 2010

471 Michał Lis Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wpływające na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim 2010

472 Tomasz Kultys Wpływ elektrowni Połaniec S.A. na rozwój i funkcjonowanie miasta i gminy 2010

473 Michał Rojek Uwarunkowania poziomu rozwoju sportu zawodowego w ujęciu regionalnym i lokalnym 2010

474 Paulina Krzeszowska Postawy mieszkańców gminy Niepołomice wobec współczesnych procesów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych 2010

475 Monika Puźniak Ekonomiczna i społeczna rola łowiectwa w Polsce 2010

476 Piotr Wielgus Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich powiatu gorlickiego 2010

477 Robert Światowski Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Analiza branż i kierunków inwestowania polskich przedsiębiorstw 2010

478 Karolina Sak Przestrzenne i gospodarcze uwarunkowania integracji polskiego transportu kolejowego z europejskim systemem transportowym 2011

479 Piotr Dawidko Sektor biotechnologiczny w przestrzeni Polski – lokalizacja, sieci wiedzy i otoczenie instytucjonalne 2011

480 Łukasz Mardosz Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne w gminie Gdów po 1989 roku 2011

481 Adrian Janus Wpływ transformacji gospodarczej na rozwój miasta Skarżyska-Kamienna 2011

482 Agata Bierwiaczonek Przemiany krajobrazu kulturowego miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1945 roku 2011

483 Marta Krężołek Uwarunkowania funkcjonowania geoturystyki na obszarze miasta Kielce 2011

484 Marcin Duda Przestrzenne zróżnicowanie relacji pomiędzy cenami nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza a typem działalności na przykładzie Krakowa 2011

485 Emil Markowiak Uwarunkowania optymalizacji i integracji transportu zbiorowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym 2011

486 Karol Bator Szanse metropolizacji aglomeracji częstochowskiej 2011

487 Grzegorz Władyka Przetwórstwo aluminium w Kętach i jego wpływ na życie społeczno-gospodarcze miasta 2011

488 Józef Wróbel Przyrodnicze i gospodarcze determinanty rozwoju gminy Dębno 2011

489 Iwona Pawełek Układ z Schengen a rozwój lokalny przygranicznych gmin wschodniej Polski 2011

490 Dominik Rusin Rozwój przemysłu lotniczego w Rzeszowie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 2011

491 Piotr Sroka Czynniki lokalizacyjne i funkcjonowanie „Doliny Lotniczej” koło Rzeszowa 2011

492 Zofia Kotynia Stare osiedla przyzakładowe miast Górnego Śląska – odnowa czy dalsza degradacja? 2011

493 Mariusz Matyjaszczyk Stan planowania przestrzennego i strategicznego oraz jego zależność z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego w gminach województwa małopolskiego 2011

494 Anna Skworzec Przemiany przestrzeni i rewitalizacji Sanoka po 1989 2011

495 Danuta Król Funkcjonowanie dawnej granicy polsko-niemieckiej w życiu społecznym i w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego 2011

496 Anna Zielińska Oddziaływanie Nowego Sącza na otoczenie lokalne i regionalne 2011

497 Magdalena Anna Grodzicka Wizerunek miast konurbacji katowickiej w promocji lokalnej 2011

498 Paweł Krzywonos Problematyka stagnacji gospodarczej gmin Pogórza Przemyskiego 2012

499 Małgorzata Surmacz Przestępczość w przestrzeni miast Górnośląskich na przykładzie Katowic, Bytomia i Tychów 2012

500 Karol Sokołowski Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miasta Zawiercia po roku 1989 2012

501 Katarzyna Błaszczyk Rola przestrzeni publicznych Łodzi w kontekście funkcjonowania miasta – ujęcie retrospektywne 2012

502 Natalia Guzik Przemiany społeczno-gospodarcze miasta Skawiny po 1989 roku 2012

503 Mariola Zięba Czynniki i bariery zagospodarowania terenów zalewowych na przykładzie funkcjonowania żwirowni w gminie Pilzno 2012

504 Mariola Buwaj Przestrzenne skutki pozyskiwania funduszy poakcesyjnych na obszarze Tarnowa i powiatu tarnowskiego 2012

505 Przemysław Jarzyna Wpływ restrukturyzacji przemysłu Andrychowa na struktury społeczno-gospodarcze miasta 2012

506 Monika Krawczyk Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji Kopalni Soli „Bochnia” 2012

507 Weronika Dulowska Zagospodarowanie turystyczne wybranych terenów poprzemysłowych na obszarze konurbacji katowickiej 2012

508 Łukasz Maciaś Szanse i bariery rozwoju gospodarczego Oświęcimia w kontekście aktualnego wizerunku miasta oraz jego położenia komunikacyjnego 2012

509 Ewelina Żurawicz Wpływ jednostki wojskowej na miasto na przykładzie Świdwina 2012

510 Wojciech Gołygowski Uwarunkowania i kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych w Jaworznie 2012

511 Łukasz Henclik Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne w mieście i gminie Łańcut po 1989 roku 2012

512 Katarzyna Sulich Rozwój usług w ośrodku monofabrycznym na przykładzie Gorzyc 2012

513 Karolina Falkowicz Postrzeganie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta Lublina 2012

514 Michał Biały Obraz województwa Śląskiego w świadomości społecznej 2012

515 Adrian Nowak Sytuacja lotniska mieleckiego oraz możliwe drogi jego rozwoju 2010

516 Agnieszka Szewczyk kulturowe i przestrzenne zróżnicowanie publicznego rozumienia nauki jako treści przekazu wizualnego: efektywność przekazu wizualnego jako przesłania o skutkach zmian klimatu 2008

517 Szymon Komusiński Porównanie funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego w aglomeracjach Krakowa i Trójmiasta 2006

518 Dominika Przybyło Rozwój gmin regionu miejskiego Rzeszowa 2013

519 Paulina Jędrzejak Rozwój małego miasta przemysłowego na przykładzie Praszki 2013

520 Mateusz Chmiel Ewolucja przestrzeni społeczno-gospodarczej wybranych terenów poprzemysłowych w Krakowie na przykładzie Zabłocia 2013

521 Marcin Kruszecki Przestrzenna organizacja służby zdrowia w powiecie żywieckim 2013

522 Łukasz Kasprzyk Funkcjonowanie i lokalizacja dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej 2013

523 Paulina Świąder Aktywność społeczności lokalnych w przemianach przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa 2013

524 Monika Machaj Przemiany przestrzeni społeczno-gospodarczej małych miast woj.. Podkarpackiego na przykładzie Przeworska i Leżajska na tle ich potencjalnych możliwości 2013

525 Edyta Nawacka Transformacje przestrzeni społeczno-ekonomicznej wybranych gmin wiejskich wokół Kielc 2013

526 Łukasz Dębowski Odbudowa i modernizacja systemu transportowego w Chorwacji po wojnie bałkańskiej 2013

527 Mateusz Szaniawski Ocena rozmieszczenia zmodernizowanych dróg powiatowych i gminnych woj.. Lubeskiego z punktu widzenia ładu przestrzennego i potrzeb społeczno-gospodarczych 2013

528 Barbara Wolska Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne aspekty urbanizacji gminy Olsztyn 2013

529 Dorota Kucharczyk Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych miasta Końskie 2013

530 Monika Śliwińska Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Zator i jego uwarunkowania przestrzenne 2013

531 Małgorzata Mikołajczyk Wpływ tematyzacji wsi na rozwój lokalny na wybranych przykładach w Polsce 2014

532 Wioleta Jednaka Funkcjonowanie gminy na obszarze metropolitalnym na przykładzie Dobczyc 2014

533 Maciej Szubartowski Teoretyczne ujęcie geografii sportu. Przestrzenne zróżnicowanie pochodzenia sportowców w Polsce 2014

534 Kamila Stefańska Wpływ miasta Krakowa na strefę podmiejską na przykładzie gminy Kocmyrzów-Luborzyca 2014

535 Aneta Ryszka Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy wiejskiej Czernichów 2014

536 Michał Nowak Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze miasta i gminy Myślenice 2014

537 Paulina Grochola Kierunki i zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie tarnowskim 2014

538 Betina Bogocz Ewolucja rangi Bytomia na tle miast konurbacji górnośląskiej 2014

539 Tomasz Porębski Funkcjonowanie placów targowych w przestrzeni gospodarczej Krakowa 2014

540 Karolina Czekaj Restrukturyzacja przemysłu w miastach staropolskiego okręgu przemysłowego w województwie świętokrzyskim 2014

541 Paweł Kamiński Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne Ustronia oraz ich uwarunkowania 2014

542 Joanna Towarek Hipermarkety i supermarkety w przestrzeni miasta Krakowa 2014

543 Anna Dryja Czynniki rozwoju miasta Radomia 2014

544 Paweł Sordyl Kształtowanie się przestrzeni górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1946, ze szczególnym uwzględnieniem okresu restrukturyzacji 2011

545 Małgorzata Szlauer Transgraniczne powiązania gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku Cieszyńskim 2013

546 Łukasz Piekarz Zróżnicowanie wydajności pracy w hutnictwie żelaza i stali oraz w przemyśle cementowym w skali międzynarodowej 2004

547 Kamil Nowak Postrzeganie procesów integracji regionów Małopolski i Śląska 2015

548 Jadwiga Piechnik Wpływ działalności dużych przedsiębiorstw na rozwój lokalny w gminach Bochnia i Brzesko 2015

549 Kaludia Komendarczyk Wpływ funkcjonowania klastra przemysłu ceramiki budowlanej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Opoczno 2015

550 Anna Bęben Ocena koncepcji przestrzennej postulowanego województwa częstochowskiego 2015

551 Izabela Płóciennik Ocena powiązań transportowych polskich portów lotniczych z obsługiwanymi przez nie aglomeracjami miejskimi 2015

552 Agnieszka Dobosz Uwarunkowania partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni lokalnej w Żywcu 2015

553 Aleksander Trochim Zagraniczne konflikty zbrojne w percepcji polek – żon obcokrajowców 2015

554 Agnieszka Wojtczak Uwarunkowania rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce: koleje dużych prędkości a przewozy lotnicze 2015

555 Justyna Kamińska Gospodarcze i społeczne uwarunkowania przekształceń przestrzeni miasta Gorlice i jego otoczenia 2015

556 Żaneta Florek Funkcjonowanie osób bezdomnych w przestrzeni miasta Krakowa 2015

557 Monika Fietko Ocena postrzegania zmian przestrzenno-funkcjonalnych Stalowej Woli przez jej mieszkańców 2015

558 Dominika Ślaska Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małego ośrodka przemysłowego na przykładzie Kazimierzy Wielkiej 2015

559 Karol Chlebny Zmiany funkcjonalno-przestrzenne Sosnowca i jego wizerunku po 1989 roku 2015

560 Robert Maczuga, Ocena stopnia integracji obszarów metropolitalnych Krakowa i Katowic, 2015

561 Agata Ordon, Rozwój lokalny Nowej Dęby i Kolbuszowej oraz jego czynniki, 2015

562 Olga Kozub, Ocena wpływu outsourcingu nowoczesnych usług biznesowych na jakość życia mieszkańców Krakowa, 2016

563 Magdalena Chmielewska, Wpływ rozwoju funkcji metropolitalnych na konkurencyjność gospodarki miasta na przykładzie Krakowa, 2016

564 Michał Skoworoński, Bytom – miasto skazane na porażkę? Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miasta kurczącego się na przykładzie Bytomia, 2016

566 Karolina Agnieszka Owczarek, Czynniki i procesy kształtujące funkcjonowanie i rozwój miasta średniej wielkości na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, 2016

567 Anna Dębowska, Enklawy i eksklawy jako wyraz fragmentacji tkanki miejskiej – przykład Opoczna, 2016

568 Tymon Olech, Geograficzno-ekonomiczne aspekty rozmieszczenia i funkcjonowania podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce, 2016

569 Bartosz Zawistowski, Dostępność komunikacyjna w przestrzeni miasta Krakowa, 2016

570 Bartłomiej Sroka, Procesy reindustrializacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie Skawiny, 2016

571 Patrycja Krzak, Ewolucja przestrzeni publicznych Nowego Sącza, 2016

572 Łukasz Załęcki, Wpływ Zakładu Górniczego ,,Janina” na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Libiąż, 2016

573 Martyna Ciura, Zasięg oddziaływania częstochowskich firm w zakresie zlecania usług, 2016

 • 330 Wiesława Ponicka Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Sącza w latach 1988-1998 2000
 • 331 Iwona Sochan Wpływ dostępności komunikacyjnej na wybór szkoły ponadpodstawowej 2000
 • 332 Krzysztof Mordarski Organizacja produkcji przemysłu obuwniczego w okręgu Myszków-Zarki 2000
 • 333 Joanna Dziadowiec Problemy integracji transportu Polski z Europejskim Systemem Transportowym w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej 2000
 • 334 Robert Rusinek Transport wodny śródlądowy jako składowa systemu wodnego Odry 2000
 • 335 Krzysztof Wiedermann Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku 2001
 • 336 Maciej Huculak Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w Małopolsce w okresie transformacji 2001
 • 337 Bartłomiej Dudek Uwarunkowania lokalizacji i problemy funkcjonowania przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce 2001
 • 338 Grzegorz Micek Przestrzenne zróżnicowanie usług dla przedsiębiorstw w dużych miastach na przykładzie Krakowa 2002
 • 339 Anna Wołek Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania kapitału zagranicznego na terenie dzielnicy Nowa Huta 2002
 • 340 Magdalena Truta Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Karpatach Polskich – uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne 2002
 • 341 Monika Kisiel Opinia mieszkańców obszarów wiejskich na temat członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie wybranych gmin Polski południowo-wschodniej 2002
 • 342 Wojciech Jarczewski Przyczyny i skutki powstawania nowych gmin na obrzeżach GOP w latach 90. 2002
 • 343 Monika Śledź Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Nowy Targ w latach 1900-2001 2002
 • 344 Maciej Panasiewicz Uruchomienie i funkcjonowanie kolei z Chabówki do Zakopanego oraz jej znaczenie dla regionu 2002
 • 345 Bożena Kulka-Zaród Uwarunkowania i specyfika rozwoju rzemiosła i przemysłu drobnego na Podhalu 2002
 • 346 Wojciech Porębski Przestrzenne zróżnicowanie zjawiska deprywacji społecznej w Krakowie 2002
 • 347 Jacek Pis Analiza uwarunkowań rozwojowych regionu na przykładzie Jasła i okolic. Przykład wykorzystania metod analizy. 2002
 • 348 Witold Janisz Bezrobocie w Karpatach w latach 1990-2000 2002
 • 349 Bożena Tobiasz Więzi społeczne a przedsiębiorczość lokalna 2003
 • 350 Paweł Capik Warunki i efekty wykorzystania funduszy europejskich w Highlands and Islands i Małopolsce na przykładzie programów z lat 90-tych 2003
 • 351 Monika Machlarz Proces i czynniki rozwoju miasta Biłgoraj w latach 1990-2002 2003
 • 352 Tomasz Padło Wpływ granicy rozbiorowej na zróżnicowanie zachowań i świadomości mieszkańców północnej części województwa małopolskiego 2003
 • 353 Paweł Grot Stan świadomości ekologicznej młodzieży wybranych miast regionu świętokrzyskiego 2003
 • 354 Eliasz Kołodziej Rozwój przedsiębiorczości i funkcjonowanie firm na terenie gmin Dobra, Mszana Dolna i Tymbark 2003
 • 355 Agnieszka Kumorek Funkcjonowanie przemysłu mięsnego w Polsce w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 2003
 • 356 Lucyna Bąk Rola lotów czarterowych w ruchu turystycznym Małopolski 2003
 • 357 Aneta Skowronek Przestrzenne aspekty restrukturyzacji HTS S.A. w odniesieniu do zatrudnienia 2003
 • 358 Dawid Zieliński Powiązania przestrzenne w działalności firm związanych z przemysłem szybowcowym w rejonie Bielska-Białej 2003
 • 359 Anna Burdekowska Możliwości rozwoju turystyki na terenie konurbacji górnośląskiej 2003
 • 360 Marcin Czech Uwarunkowania rozwoju turystyki wędkarskiej w rejonie Jeziora Solińskiego 2003
 • 361 Szymon Pierwoła Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gmin otaczających Zbiornik Czorsztyński 2003
 • 362 Janusz Michalik Współczesne uwarunkowania rozwoju podmiejskiej komunikacji zbiorowej na przykładzie Krakowa i gmin sąsiadujących 2003
 • 363 Anna Łachut Przemysł azbestowy Szczucina – jego wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczno-gospodarcze 2003
 • 364 Krzysztof Pelowski Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej – Krakowski Park Technologiczny 2003
 • 365 Tomasz Wygoda Przestrzenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wielickiego w latach 1990-2001 2003
 • 366 Alicja Dworak Społeczno-gospodarcze aspekty transformacji dzielnicy przemysłowej Wilda w Poznaniu 2003
 • 367 Anna Robak Przemiany struktury przestrzennej i branżowej ośrodka przemysłowego na przykładzie Mielca 2003
 • 368 Łukasz Jakubowicz Funkcjonowanie zakładów przemysłu szklarskiego w Krośnie i okolicach 2003
 • 369 Andrzej Skarbek Planowanie miejscowe a funkcje ochronne parku krajobrazowego 2003
 • 370 Marek Kolbiarz Rozwój i funkcjonowanie firm przemysłu metalowego w powiecie myślenickim 2004
 • 371 Wojciech Zając Rozwój społeczno-gospodarczy Suchej Beskidzkiej 2004
 • 372 Lucyna Szydłak Funkcjonowanie firm kurierskich w przestrzeni Polski 2004
 • 373 Jarosław Działek Powiat jako subregion społeczno-gospodarczy na przykładzie powiatu suskiego 2004
 • 374 Izabela Malanowska Funkcjonowanie elektrowni Kozienice w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym 2004
 • 375 Alicja Stempel Logistyczne centra dystrybucji w Polsce – perspektywy rozwoju 2004
 • 376 Katarzyna Gorczyca Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług medycznych w powiatach jasielskim i krośnieńskim 2004
 • 377 Lidia Krzynówek Szanse życiowe kobiet w Nowej Hucie 2004
 • 378 Bartosz Kutek Funkcjonowanie dawnych zamiejscowych filii krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych 2004
 • 379 Krzysztof Kita Przestrzenne i społeczne aspekty restrukturyzacji zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w latach 1991-2002 2004
 • 380 Dominik Seremak Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki transformacji Zakładów Chemicznych ?Alwernia? S.A. 2004
 • 381 Małgorzata Glaba Przekształcenia powiązań transportowych Rabki w odniesieniu do jej funkcji uzdrowiskowej 2004
 • 382 Krzysztof Kozak Przestrzenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Jarosławia 2004
 • 383 Ewa Chybińska Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania funkcjonowania przemysłu materiałów skalnych na przykładzie KOSD S.A. z siedzibą w Rudawie 2004
 • 384 Marcin Gajewski Specyfikacja transformacji handlu zagranicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2000 2004
 • 385 Katarzyna Przybycień Wpływ stereotypu polnische Wirtschaft na współczesny wizerunek Polski i polskiej gospodarki w Niemczech 2004
 • 386 Jadwiga Rybicka Przestrzenne, społeczne i czasowe zróżnicowanie przestępczości w Radomiu 2005
 • 387 Joanna Gluza Szanse życiowe młodych ludzi w Euroregionie Śląsk Cieszyński 2005
 • 388 Łukasz Wojnicki Przestrzenne aspekty restrukturyzacji przemysłu w powiecie brzeskim 2005
 • 389 Paula Kołodziejczyk Kształtowanie się układu przestrzennego ośrodka miejsko-przemysłowego pod wpływem rozwoju funkcji transportowej na przykładzie miasta Pruszkowa 2005
 • 390 Wojciech Pieczka Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Świętochłowic 2005
 • 391 Aleksandra Barnaś Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park „Wisłosan” jako element społecznych i gospodarczych przemian Zagłębia Siarkowego 2005
 • 392 Paulina Myłek Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Spytkowice po 1990 roku i jego relacje ze środowiskiem przyrodniczym 2005
 • 393 Katarzyna Wesołowska Postawa społeczności lokalnych Małopolski wobec uprzemysłowienia 2005
 • 394 Tomasz Zasoński Rozwój przemysłu w Obszarze Metropolitalnym Krakowa po 1989 roku 2005
 • 395 Jacek Janusz Słowik Rozwój i stan obecny przemysłu naftowego w województwach małopolskim i podkarpackim 2005
 • 396 Paweł Moń Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i meblarskiego w Krośnie i okolicach 2005
 • 397 Karol Janas Świadomość terytorialna mieszkańców Bieszczadów 2005
 • 398 Paweł Buczkowicz Postrzeganie poziomu życia w wybranych miejscowościach wiejskich województwa podkarpackiego 2005
 • 399 Anna Michalska Czynniki i bariery przekształceń terenów poprzemysłowych w Gliwicach 2005
 • 400 Monika Szumińska Aktywność gospodarcza i społeczna ludności polskiej i litewskiej w powiecie sejneńskim 2005
 • 401 Małgorzata Stopka Rozwój przedsiębiorczości i specyfika funkcjonowania zakładów przemysłu drzewnego na terenie gminy i miasta Jordanów 2005
 • 402 Piotr Szymański Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia a polityka samorządów lokalnych dotycząca ochrony środowiska 2005
 • 403 Urszula Konofalska Zmiany społeczno-gospodarcze na terenach wiejskich gminy Proszowice w okresie transformacji gospodarczej 2005
 • 404 Iwona Sobańska Małe projekty Phare we współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” 2000
 • 405 Beata Szarek Przestrzenne preferencje mieszkaniowe w Polsce 2005
 • 406 Jadwiga Reczek Przekształcenia przestrzeni związane z budową tras szybkiego ruchu na przykładzie odcinka autostrady A-4 2005
 • 407 Adamczyk Maciej Przemiany przestrzenno-funkcjonalne kopalni odkrywkowej w Machowie i jej okolic kierunku zagospodarowania turystycznego 2005
 • 408 Joanna Lenkiewicz Pochodzenie Przestrzenne studentów wybranych krakowskich uczelni oraz ich aktywność zawodowa 2005
 • 410 Anna Walczowska Przemiany społeczno-gospodarcze w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie transformacji na przykładzie miasta i gminy Skała. 2005
 • 411 Sabina Wilkosz Czynniki kształtujące postrzeganie Ukraińców w Polsce 2006
 • 412 Agnieszka Brzyszczyk Przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania portu lotniczego Kraków ? Balice 2006
 • 413 Sławomir Pytel Rozwój gospodarczy obszarów w otoczeniu węzła transportowego związanego z portem lotniczym ? na przykładzie Balic 2006
 • 414 Marcin Pacut Zużycie energii elektrycznej w aspekcie rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych gmin południowej Polski 2006
 • 415 Magdalena Maj Emigracja z Polski w opinii studentów wybranych środków szkolnictwa wyższego Polski Południowo-Wschodniej 2006
 • 416 Tomasz Ambrozik Miasto Gliwice i jego mieszkańcy 2006
 • 417.I Jakub Skrzypek Rozmieszczenie obszarów mieszkaniowych w przestrzeni Krakowa a polityka mieszkaniowa miasta. Ujęcie historyczne, współczesność, perspektywy 2006
 • 417.II Michał Witek Przestrzenne i społeczne zróżnicowanie wyboru środka transportu w Krowodrzy 2006
 • 418 Janusz Górecki Świadomość regionalna Polaków mieszkających na Bukowinie 2006
 • 419 Elżbieta Olejnik Analiza funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia 2006
 • 420 Magdalena Dej Zróżnicowanie postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast Polski Południowej 2007
 • 421 Arkadiusz Kocaj Funkcjonowanie okręgu rzemieślniczego na przykładzie wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem i okolicy 2007
 • 422 Anna Jaroń Rozwój społeczno-gospodarczy Chrzanowa, Trzebini i Krzeszowic 2007
 • 423 Anna Królikowska Rola kultury w życiu mieszkańców małych miast na podstawie południowej części województwa mazowieckiego 2007
 • 424 Celestyna Pierchała Samobójstwa w przestrzeni Polski w latach 1999-2005 2007
 • 425 Erna Gałązka Wpływ Dobczyckiego Parku Przemysłowego na rozwój gospodarczy Gminy i Miasta Dobczyce 2007
 • 426 Maria Chochół Zmiany zagospodarowania przestrzennego Grzegórzek ze szczególnym uwzględnieniem ich południowej części 2007
 • 427 Piotr Paryła Uwarunkowania funkcjonowania rzecznego transportu towarowego na Wiśle 2007
 • 428 Tomasz Kaszycki Zmiany przestrzennego układu wydobycia i handlu ropą naftową 2007
 • 429 Gabriela Bień Przyczyny i skutki uzyskiwania praw miejskich na przykładzie wybranych miast województwa małopolskiego 2007
 • 430 Jan Sięka Rozwój i funkcjonowanie małych elektrowni wodnych w polskich Karpatach i Sudetach 2007
 • 431 Agnieszka Stachera Funkcjonowanie i koncepcje rozwoju obszaru dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny w Krakowie 2007
 • 432 Jowita Ćwir Organizacja międzynarodowa Cittaslow w Polsce 2007
 • 433 Renata Krawiec Przestrzenne uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 2008
 • 434 Michał Plaza Hierarchia ośrodków piłkarskich w Polsce 2008
 • 435 Rafał Gancarczyk Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne na terenie gminy Wieliczka po 1989 roku 2008
 • 436 Jakub Taczanowski Komunikacja tramwajowa Krakowa w kontekście rozwoju przestrzennego miasta 2008
 • 437 Piotr Kochman Przestrzenne zróżnicowanie postaw wobec autostrady A4 w powiecie wielickim 2008
 • 438 Paweł Bugajski Konceptualizacja przestrzeni społecznej i ich znaczenie w geografii 2008
 • 439 Anita Danielewska Przestępczość w przestrzeni miasta i jej postrzeganie na przykładzie Częstochowy 2008
 • 440 Kamil Janas Społeczno-gospodarcze i przestrzenne aspekty transformacji Pionek jako miasta przemysłowego 2008
 • 441 Łukasz Kamyk Zmiany funkcji terenów przemysłowych wokół Elektrociepłowni w Łęgu 2008
 • 442 Jan Śmietana Wykorzystanie walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni Ochotnicy 2008
 • 443 Paweł Ogórek Przemiany Dzierżoniowa jako miasta przemysłowego w kontekście rozwoju WSSE „Invest-Park” 2009
 • 444 Agata Guzik Wykorzystanie wód geotermalnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Podhala 2008
 • 445 Małgorzata Kawa Skutki społeczno-gospodarcze budowy i przyszłego funkcjonowania sztucznego zbiornika wodnego „Świnna Poręba” 2008
 • 446 Katarzyna Hanke Rozwój i funkcjonowanie przemysłu gazów technicznych w przestrzeni Polski 2008
 • 447 Łukasz Chrzanowski Funkcjonowanie spółek występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w przestrzeni gospodarczej Polski 2009
 • 448 Marek Ciechowski Postrzeganie terenów poprzemysłowych Bonarki w Krakowie i ich przekształceń 2009
 • 449 Daniel Skowronek Rozmieszczenie orientalnych placówek gastronomicznych w Krakowie 2009
 • 450 Małgorzata Przybyłowicz Postawy mieszkańców wobec Tarnowa i jego przestrzeni 2009
 • 451 Anna Bieniasz Granica państwa, jako czynnik rozwoju Cieszyna 2009
 • 452 Filip Maziarka Zasięg i rodzaje oddziaływań dużych i średnich firm działających na terenie miasta i gminy Dębica 2009
 • 453 Magdalena Czyrnek Czynniki zróżnicowania postaw i zachowań proekologicznych w południowej Polsce 2009
 • 454 Paweł Soluch Przestrzenna struktura dostaw gazu ziemnego w Polsce i jej uwarunkowania geograficzno-ekonomiczne 2009
 • 278 Wiesława Trojanowska Wpływ granic administracyjnych na powiązania społeczno-ekonomiczne na przykładzie trzynastu gmin województwa tarnobrzeskiego 1990
 • 279 Wojciech Czech Współzależność poziomu technologii przemysłu i jego wpływu na środowisko na przykładzie Żywca 1990
 • 280 Adam Zborowski Model planowania przestrzennego 1991
 • 281 Bogusław Urbaś Wpływ przemysłu na warunki funkcjonowania miasta i życia jego mieszkańców na przykładzie Bielska-Białej 1991
 • 282 Małgorzata Majewska Ekologiczne skutki funkcjonowania przemysłu miasta Jasła 1991
 • 283 Jolanta Pieczonka Ekologiczne skutki funkcjonowania Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów 1991
 • 284 Mariusz Jesiołowski Ocena lokalizacji nowoczesnego przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym 1991
 • 285 Małgorzata Jesiołowska Ocena funkcjonowania Jarosławia jako ośrodka przemysłowego 1991
 • 286 Zofia Bobrowska Przemiany strukturalne przemysłu wybranych krajów świata w latach 1983-1988 1992
 • 287 Wiesława Sołtysik Ocena lokalizacji i funkcjonowania Fabryki Domów w Olkuszu 1992
 • 288 Jolanta Wiśniowska Przemysł województwa przemyskiego w opinii jego mieszkańców 1992
 • 289 Barbara Przerwa Baza naukowo-badawcza Gliwic i jej powiązania z przemysłem 1992
 • 290 Elżbieta Michałowska Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni 1992
 • 291 Marek Chrząszczak Wpływ struktury przemysłu na poziom zanieczyszczeń środowiska w Krakowie i Poznaniu 1992
 • 292 Grażyna Chudecka Powiązania przestrzenno-produkcyjne elektrowni Stalowa Wola i jej wpływ na środowisko 1992
 • 293 Janusz Kwiatkowski Przemiany w przemyśle i ich wpływ na funkcjonowanie miasta Tarnowa 1993
 • 294 Jacek Sakrejda Rozmieszczenie i funkcjonowanie przemysłu lotniczego na świecie 1993
 • 295 Tomasz Reinfuss Uwarunkowania rozwoju i rozmieszczenia przemysłu zbrojeniowego w Trzecim Świecie 1993
 • 296 Maria Sołtysik Struktura eksportu wybranych krajów świata w latach 1968-88 (ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1983-88) na tle struktury przemysłu tych krajów 1993
 • 297 Janusz Lipski Przemiany w przemyśle Andrychowa i jego oddziaływanie na otoczenie 1993
 • 298 Dorota Karczewska Osiedla robotnicze w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i Zagłębiu Ruhry. Ich rozwój, rewaloryzacja i przyszłość 1993
 • 299 Małgorzata Buda Wpływ Huty Szkła Okiennego „Sandomierz” na otoczenie społeczno-gospodarcze i środowisko naturalne Sandomierza 1994
 • 300 Monika Korecka Rozwój i struktura przemysłu Centralnego Okręgu Przemysłowego 1994
 • 301 Elżbieta Kołek Przemysł Kęt w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej 1995
 • 302 Monika Pajestka Wpływ restrukturyzacji Odlewni Żeliwa „Węgierska Górka” na transformacje społeczno-ekonomiczne gminy „Węgierska Górka” 1995
 • 303 Agnieszka Banach Przekształcenia systemowe w Hucie im. T. Sendzimira po roku 1989 1995
 • 304 Paweł Pilch Porównania struktur zatrudnienia Czechosłowacji, Polski i Węgier oraz Hiszpanii, Portugalii i Grecji na tle Unii Europejskiej 1995
 • 305 Piotr Solorz Restrukturyzacja gospodarki Rybnika w latach 1989-1994 1995
 • 306 Marzena Paluch Proces restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza na przykładzie Huty Katowice S.A. 1995
 • 307 Agata Grochowicz Analiza społeczno-funkcjonalna krakowskiej dzielnicy Kazimierz 1995
 • 308 Alicja Barchańska Stan świadomości ekologicznej mieszkańców województwa katowickiego na przykładzie miast Chorzowa i Pszczyny 1995
 • 309 Renata Kaliszan Funkcjonowanie prywatnych firm produkcyjnych w Świątnikach Górnych 1996
 • 310 Dagmara Budzyn Warunki funkcjonowania lokalnych firm przemysłowych w gminie Kozy koło Bielska-Białej 1996
 • 311 Jarosław Piekar Funkcjonowanie firm z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego 1996
 • 312 Ryszard Cyganik Transformacje działalności gospodarczej fabryki kabli w warunkach zmian systemowych w Polsce w latach 1991-1995 na przykładzie Śląskiej Fabryki Kabli S.A. I Krakowskiej Fabryki Kabli S.A. 1996
 • 313 Robert Guzik Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w województwie bielskim 1996
 • 314 Adam Jachymiak Przyczyny i skutki upadku Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” na tle sytuacji społecznej i gospodarczej regionu Podhala 1996
 • 315 Arkadiusz Kluz Austria w Unii Europejskiej – wpływ integracji na gospodarkę kraju 1996
 • 316 Witold Wrona restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego na przykładzie Kombinatu Urządzeń Mechanicznych Bumar Łabędy S.A. I Huty Stalowa Wola S.A. 1996
 • 317 Aldona Dziewiczkiewicz Funkcjonowanie prywatnych firm produkcyjnych w Gliwicach 1997
 • 318 Marcin Korta Przemiany strukturalne w pozyskaniu i gospodarce gazem ziemnym w Polsce 1997
 • 319 Dariusz Wójcik Analiza rozwoju i struktury sieci placówek bankowych w Polsce w okresie 1989 – połowa 1997 roku 1997
 • 320 Artur Janik Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych w Gorlicach 1998
 • 321 Monika Łaksa Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój gospodarki lokalnej regionu olkuskiego 1998
 • 322 Monika Smolń Dziedzictwo kulturowe Krakowa jako czynnik identyfikacji regionalnej w Małopolsce 1998
 • 323 Agnieszka Niezgoda Ekonomiczna wycena dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa w opinii mieszkańców regionu Małopolski 1998
 • 324 Ewa Bogacz Kultura i tradycje Krakowa w świadomości mieszkańców regionu Małopolski 1998
 • 325 Krzysztof Gwosdz Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji. Przypadek Górnego Śląska. 1999
 • 326 Grzegorz Malarczyk Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie Krakowa 1999
 • 327 Marta Moskal Świadomość regionalna społeczności polskiego Spisza i Orawy 1999
 • 328 Janusz Sopija Czynniki sukcesu w polityce proinwestycyjnej samorządów terytorialnych 1999
 • 329 Maciej Dutka Rozwój przedsiębiorczości i funkcjonowanie firm produkcyjnych na terenie Limanowej 1999
 • 221 Lucyna Basiaga Rola Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łąkcie Górnej w wykorzystaniu bazy surowcowej 1980
 • 222 Stanisław Chatys Struktura gałęziowa i układ przestrzenny przemysłu województwa kieleckiego w 1977 roku 1980
 • 223 Janina Chrobak Funkcjonowanie NZPS w Nowym Targu ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia 1980
 • 224 Henryk Dołgan Ocena lokalizacji i funkcjonowania Małopolskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast-Las” w Rudniku nad Sanem 1980
 • 225 Alicja Dzięciołowska Funkcjonowanie Zakładów Azotowych Tarnów w aspekcie przestrzennego oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze 1980
 • 226 Maria Gryglewska Ocena lokalizacji i funkcjonowania Zakładów Metalowych im. T. Dąbala w Nowej Dębie 1980
 • 227 Janina Jagusztyn Powiązania przestrzenno-produkcyjne Cukrowni „Przeworsk” w Przeworsku 1980
 • 228 Dorota Krzykawska Analiza powiązań przestrzenno-produkcyjnych ZSEMM „Silma” w Sosnowcu 1980
 • 229 Mirosława Matelowska Ocena lokalizacji i funkcjonowania Krośnieńskich Hut Szkła 1980
 • 230 Mirosława Rasała Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie i ich wpływ na otoczenie 1980
 • 231 Barbara Sasuła powiązania przestrzenno-produkcyjne Fabryki Osłonek Białkowych w Białce 1980
 • 232 Krystyna Serafin Struktura przestrzenna i branżowa przemysłu województwa nowosądeckiego w 1976 roku 1980
 • 233 I Teresa Toporowska Lokalizacja i funkcjonowanie w przestrzeni Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz Gdańskich Zakładów Rafineryjnych 1980
 • 233 II Józef Habrat Ocena lokalizacji i funkcjonowania Fabryki Obuwia Sportowego w Krośnie 1980
 • 234 I Stanisława-Anna Wójcik Ocena lokalizacji i funkcjonowania Huty Szkła Okiennego „Sandomierz” w Sandomierzu 1980
 • 234 II Zofia Wilk Ocena lokalizacji i funkcjonowania Fabryki Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie 1980
 • 235 Maria Gancarz Powiązania przestrzenno-produkcyjne i funkcjonowanie Zakładów Tworzyw sztucznych „Gamrat-Erg” w Jaśle 1981
 • 236 Danuta Rysz Kluczbork jako ośrodek przemysłowy i jego powiązania przestrzenno-produkcyjne 1981
 • 237 Joanna Śrutwa Powiązania przestrzenno-produkcyjne Huty „Baildon” w Katowicach 1981
 • 238 Wanda Pocheć Ocena lokalizacji i funkcjonowania w przestrzeni Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” 1981
 • 239 Danuta Moskwa Struktura przestrzenna dostaw paliw stałych do elektrowni cieplnych zawodowych 1981
 • 240 Zdzisława Skubis Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładu Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach 1981
 • 241 Bożena Anyszewska Powiązania przestrzenno-produkcyjne ZPG „Stomil” w Sanoku 1982
 • 242 Janina Kunicka-Bugaj Ocena funkcjonowania zamiejscowych filii przemysłu Krakowa 1982
 • 243 Zygmunt Adamus Powiązania przestrzenno-produkcyjne Włókienniczej Spółdzielni Pracy „Alfa” w Morawicy 1982
 • 244 Elżbieta Galarowicz Uprzemysłowienie Sudetów 1983
  245 Marianna Walas Świątniki Górne jako ośrodek przemysłowo rzemieślniczy 1983
 • 246 Jadwiga Charchut Gospodarka wodna w przemyśle Makroregionu Południowo-Wschodniego 1984
 • 247 Krystyna Malcher Przemysł Starego Miasta w Krakowie a procesy rewaloryzacji 1984
 • 248 Jan Purchla Znaczenie i funkcje linii kolejowej Żywiec-Zagórz w rozwoju przemysłu Karpat 1984
 • 249 Jolanta Szuba Analiza porównawcza struktury gałęziowej przemysłu Francji i Polski 1984
 • 249 II Barbara Miczko Ocena lokalizacji i funkcjonowania Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Dwikozach 1984
 • 250 Bożena Stożek Rozmieszczenie i funkcjonowanie zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości w Polsce 1985
 • 251 Krystyna Głogowska Ocena lokalizacji i funkcjonowania Fabryk Domów w Krakowie 1985
 • 252 Anna Natanek Ocena lokalizacji i funkcjonowania Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych 1985
 • 253 Bożena Nycz Funkcjonowanie przemysłu włókienniczego Polski na przyładzie Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego
 • 254 Alicja Smuda Rezultaty polityki środowiskowej na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1985
 • 255 Jolanta Rzepa Ocena lokalizacji i funkcjonowania Zakładów Gipsowych „Dolina Nidy” w Gockach 1985
 • 256 Maria Kruczek Ocena lokalizacji i funkcjonowania w przestrzeni Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Iglopol” w Dębicy 1985
 • 257 Leszek Wójcik Struktura funkcjonalno-przestrzenna Dzielnicy Przemysłowo-Składowej Płaszów I 1985
 • 257 I Elżbieta Łyko Struktura zużycia paliw stałych w Polsce w latach 1970, 1975, 1979 1985
 • 258 Lech Motyka Ocena lokalizacji i funkcjonowania Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Konstal” w Chorzowie 1986
 • 259 Jolanta Liberek Ocena lokalizacji i funkcjonowania Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pińczów” 1986
 • 260 Anna Piszczek Ocena lokalizacji i funkcjonowania zakładów przemysłowych w nowych osiedlach mieszkaniowych Krakowa 1986
 • 261 Wojciech Motyka Rozwój i funkcjonowanie Polsko-Węgierskiej Górniczej Spółki Akcyjnej „Haldex” 1986
 • 262 Adam Gawęda konsekwencje społeczne i przestrzenne likwidacji Wydziału Elektrolizy w Hucie Aluminium w Skawinie 1986
 • 263 Andrzej Foltyn Zależność poziomu rozwoju regionu od poziomu uprzemysłowienia w świetle wybranych wskaźników 1986
 • 264 Stanisław Zadora Zmiany w przemyśle województwa bielskiego w aspekcie jego unowocześnienia po drugiej wojnie światowej 1987
 • 265 Jan Szafraniak Wpływ Huty Katowice na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej 1987
 • 266 Iwona Mikrut Uprzemysłowienie Karpat 1987
 • 267 Alicja Wojtyto Ocena lokalizacji Sądeckich Zakładów Elektrod Węglowych 1987
 • 268 Beata Monica Ocena lokalizacji i funkcjonowania Krakowskich Zakładów Politechnicznych 1987
 • 269 Małgorzata Stryjniak Współzależność poziomu technologii przemysłu i jego wpływu na środowisko na przykładzie Trzebini 1987
 • 270 Beata Bilska.Kajdańska Porównanie przemian strukturalnych w przemyśle krajów RWPG i EWG w okresie 1963-1983 1988
 • 271 Irena Czarnik Ocena lokalizacji i funkcjonowania Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Krasnolen” w Krośnie 1968
 • 272 Maria Kołodziej Przemiany strukturalne przemysłu wybranych krajów kapitalistycznych 1988
 • 273 Marzena Kowalik Poziom uprzemysłowienia a udział wybranych krajów świata w międzynarodowej wymianie towarowej 1988
 • 274 Darusz Stryjniak Współzależność poziomu technologii przemysłu i jego wpływu na środowisko na przykładzie Częstochowy 1988
 • 275 Marola Dębska Wpływ przemysłu na środowisko naturalne i warunki życia w świetle opinii mieszkańców Czechowic-Dziedzic 1989
 • 276 Maria Ciężkowska Struktura przestrzenna wydobycia i zbytu wód mineralnych w Karpatach 1989
 • 277 Barbara, Janusz Zoła-Komenda, Komenda Przemysł drobny i rzemiosło na Podhalu. Analiza geograficzna. 1989
 • 131 Celina Grybel Zmiany w stopniu uprzemysłowienia Polski w latach 1946-1949-1956-1965-1969 1970
 • 132 Anna Kocoń Przemysł włókienniczy miasta Krakowa 1970
 • 133 Maria Lorek Analiza geograficzno-ekonomiczna kombinatu górniczo-hutniczego „Bolesław” w Bukownie 1970
 • 134 Maria Mierzwa Rozwój i struktura przemysłu południowej Polski 1970
 • 135 Maria Wojtaszek Struktura przemysłu Polski z punktu widzenia jego nowoczesności 1970
 • 137 Jerzy Grzeszczak Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju ( na przykładzie Francji) 1970
 • 138 Elżbieta Kuras-Cichońska Kopalnia Piasku Podsadzkowego w Jaworznie-Szczakowej oraz jej wpływ na środowisko geograficzne 1971
 • 139 Alaksandra Leśniak Rozwój Sułkowic jako ośrodka rzemieślniczo-przemysłowego 1971
 • 140 Barbara Milata Kalwaria Zebrzydowska jako ośrodek rzemieślniczo-przemysłowy 1971
 • 141 Krzysztof Możdżeń Analiza geograficzno-ekonomiczna cementowni „Nowa Huta” 1971
 • 142 Renata Wierzbicka Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu wikliniarskiego w województwie krakowskim 1971
 • 143 Małgorzata Kizlich Tendencje i zasięg deglomeracji przemysłu Krakowa 1972
 • 144 Maria Kowal Zaopatrzenie polskiego hutnictwa żelaza w surowce ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ich dostaw 1972
 • 145 Maria Pukowska Analiza przestrzenno-produkcyjna przemysłu koksowniczego w Polsce 1972
 • 146 Helena Pałka Przemysł młynarski miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem bazy surowcowej i rynków zbytu 1972
 • 147 Adam Puszkar Analiza rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w okresie 25-lecia Polski Ludowej 1972
 • 148 Bing Hoang Wpływ rzek na lokalizację przemysłu w Polsce Ludowej 1973
 • 145 Teresa Musiorska Przemysł materiałów budowlanych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz jego powiązania z GOP 1973
 • 146 Maria Pamuła Czynniki rozwoju i przemiany strukturalne przemysłu GOP 1973
 • 147 Irena Sulima Zaplecze naukowo-badawcze przemysłu województwa katowickiego 1973
 • 148 Józefa Szubert Przemysł maszyn drogowych i budowlanych w Krakowie 1973
 • 149 Ewa Wójtowicz Analiza geograficzno-ekonomiczna Zakładu Owocowo-Warzywniczego w Tymbarku ze szczególnym uwzględnieniem bazy surowcowej i rynków zbytu 1973
 • 150 Bernarda Augustyniak-Kubiak Przemysł górniczo-hutniczy cynku i ołowiu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia i zbytu 1974
 • 151 Barbara Hejnar Rozmieszczenie wydobycia i struktura zużycia soli kamiennej w Polsce 1974
 • 152 Wanda Jórasz Przemysł materiałów budowlanych województwa katowickiego ze szczególnym uwzględnieniem bazy surowcowej i rynków zbytu 1974
 • 153 Lidia Rajman Przemysł elektroenergetyczny Makroregionu Południowego 1974
 • 154 Wanda Seweryn Przemysł chemiczny GOP i jego powiązania przestrzenno-produkcyjne 1974
 • 155 Lidia Szczygieł Tendencje w kształtowaniu się zatrudnienia w województwie katowickim ze szczególnym uwzględnieniem obszaru GOP oraz zatrudnienia w przemyśle 1974
 • 156 Michalina Wzorek-Jarczewska Geograficzno-ekonomiczna analiza kopalnictwa naftowego w rejonie Grobla-Pławowice 1975
 • 157 Zbigniew Gęsikowski Przemysł Makroregionu Południowego ze szczególnym uwzględnieniem jego struktury przestrzennej i gałęziowej 1975
 • 158 Jerzy Skorczyński Geograficzno-ekonomiczna analiza wydobycia/produkcji/ oraz zużycia paliw gazowych w Polsce 1975
 • 159 Halina Tutak Przemysł włókienniczy i odzieżowy GOP ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej zaopatrzenia i zbytu 1975
 • 160 Genowefa Cabak Przemysł wyrobów metalowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem bazy surowcowej i rynków zbytu 1975
 • 161 Anna Lenar Geograficzno-ekonomiczne aspekty budowy Huty Katowice 1975
 • 162 Stanisław Pieron Przemysł Sławkowa 1976
 • 163 Zofia Bokłak Powiązania przestrzenno-produkcyjne zakładów Produkcji Urządzeń Chłodniczych i Handlowych w Bochni 163
 • 164 Elżbieta Lipińska Analiza i ocena wykorzystania terenów przemysłowych na obszarze miasta Krakowa w 1970 roku 1976
 • 165 Antonina Setlak Struktura przestrzenno-produkcyjna dzielnicy przemysłowo-składowej Płaszów I 1976
 • 166 Stanisław Majta Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego podregionu bocheńskiego do 1990 roku 1976
 • 167 Teresa Potasz Analiza geograficzno-ekonomiczna zakładów wyrobów azbestowo-cementowych w Szczucinie ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązań przestrzennych 1976
 • 168 Leonia Michalik Analiza stanu rozmieszczenia kadry inżynieryjno-technicznej w przemyśle Polski 1976
 • 169 Michał Zegadło Analiza powiązań przestrzennych przemysłu elektrotechnicznego GOP ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w surowce i rynków zbytu. 1976
 • 170 Andrzej Koliba Przemysł paliwowo-energetyczny Hiszpanii 1977
 • 171 Barbara Zgud Zabierzów jako ośrodek przemysłowy 1977
 • 172 Danuta Gdowska Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu województwa tarnowskiego 1977
 • 173 Michał Paszkowski Potencjał przemysłu przetwórczego i poziom uprzemysłowienia wybranych krajów świata. (Próba zastosowania metod statystycznych w porównaniach międzynarodowych) 1977
 • 174 Elżbieta Spiechowicz Struktura przestrzenna powiązań produkcyjnych przemysłu materiałów ogniotrwałych obszaru śląsko-krakowskiego 1977
 • 175 Barbara Baron Struktura przestrzenna i gałęziowa przemysłu województwa bielskiego 1977
 • 176 Krystyna Sokołowska Przemysł chłodniczy Polski Południowej ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia i rynków zbytu 1977
 • 177 Barbara Kucharska Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu województwa katowickiego 1977
 • 178 Teresa Cebrat Analiza geograficzno-ekonomiczna Zakładu Produkcji Obrabiarek „Ponar-Tarnów” w Tarnowie 1977
 • 179 Jerzy Skórnóg Powiązania przestrzenno-produkcyjne Fabryki Opakowań Blaszanych w Brzesku 1977
 • 180 Alicja Krzysiak Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Azotowych w Tarnowie 1977
 • 181 Satnisław Zamarlik Przemiany struktury przemysłu Zabrza w okresie powojennym 1977
 • 182 Irena Bogucka Przestrzenna analiza zaopatrzenia polskiego przemysłu węglowego w drewno 1977
 • 183 Zofia Anioł Analiza geograficzno-ekonomiczna Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych w Gliwicach 1977
 • 184 Cecylia Niechaj Powiązania przestrzenno-produkcyjne zespołu zakładów chemicznych: Kędzierzyn-Blachownia-Zdzieszowice 1977
 • 185 Jan Herdzina Powiązania przestrzenno-produkcyjne energetyczno-hutniczego kompleksu przemysłowego Łazisk Górnych 1977
 • 186 Zdzisława Kruszec Stan aktualny i perspektywy rozwoju funkcji turystycznej gminy Nowy Wiśnicz-Lipnica 1978
 • 187 Ewa Kowalska Wybrane aspekty zanieczyszczenia środowiska przez przemysł Krakowa 1978
 • 188 Franciszka Ptak Niepołomice jako ośrodek przemysłowy i jego powiązania przestrzenno-produkcyjne 1978
 • 189 Barbara Lembas Struktura i układ przestrzenny przemysłu województwa miejskiego krakowskiego 1978
 • 190 Maria Dzierżęga Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu województwa tarnobrzeskiego 1978
 • 191 Janina Ambrożewicz Ocena lokalizacji zakładów elektrod węglowych 1-Maja w Raciborzu 1978
 • 192 Michalina Gołąb Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” im. L. Waryńskiego w Boguchwale 1978
 • 193 Anna Jabłońska Ocena lokalizacji i funkcjonowania w przestrzeni Zakładów Azotowych w Tarnowie, Kędzierzynie, Puławach i Włocławku 1978
 • 194 Stanisława Wiśniewska Efektywność lokalizacji Zakładów Papierniczych w Krapkowicach 1978
 • 195 Danuta Płodzień Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie 1978
 • 196 Ewa Cholewa Ocena lokalizacji i funkcjonowania w przestrzeni Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych 1978
 • 197 Michalina Stec Proces modernizacji przemysłu włókienniczego Bielska-Białej (1945-1975) 1978
 • 198 Eugenia Maciejewska Ekonomiczne skutki szkód górniczych na obszarze kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1978
 • 199 kazimiera Iwaniec Powiązania przestrzenno-produkcyjne Krakowskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Vistula” 1978
 • 200 Zygmunt Zając Powiązania przestrzenno-produkcyjne Niedomickich Zakładów celulozy w Niedomicach i ich wpływ na środowisko 1978
 • 201 Anna Kotwicka Powiązania przestrzenno-produkcyjne przemysłu szklarskiego na obszarze śląsko-krakowskim 1978
 • 202 Jadwiga Kałużna Powiązania przestrzenno-produkcyjne Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach 1978
 • 203 Marek Poniewierski Struktura zużycia paliw płynnych w Polsce 1978
 • 204 Maria Szkoła Ocena lokalizacji i funkcjonowania w przestrzeni Śląskich Zakładów Rafineryjnych 1978
 • 205 Anna Prostak Ocena lokalizacji Elektrowni Jaworzno I, II, III oraz ich funkcjonowania w przestrzeni 1978
 • 206 Jerzy Franas Powiązania przestrzenno-produkcyjne Elektrowni „Skawina” i Zakładów Produkcji Elementów Budowlanych „Skabet” w Skawinie 1978
 • 207 Leokadia Bodziany Wolbrom jako ośrodek przemysłowy 1978
 • 208 Irena Farska Struktura przestrzenna i gałęziowa przemysłu województwa krośnieńskiego 1978
 • 209 Ludmiła Zieniewska Struktura gałęziowa i układ przestrzenny przemysłu województwa przemyskiego 1978
 • 210 Bogumił Bargieł Analiza geograficzno-ekonomiczna Olkuskiej Fabryki Wentylatorów „OWENT w Olkuszu 1979
 • 211 Urszula Adamus Powiązania przestrzenno-produkcyjne Huty „Kościuszko” w Chorzowie 1979
 • 212 Halina Brzękowska Powiązania przestrzenno-produkcyjne i funkcjonowanie Przędzalni Bawełny „Przyjaźń w Zawierciu 1979
 • 213 Zofia Bachta Struktura organizacyjno-przestrzenna i funkcjonowanie Kombinatu „Opakomet” w Krakowie 1979
 • 214 Jan Strzelecki Powiązania przestrzenno-produkcyjne Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan” w Sanoku 1979
 • 215 Bolesław Domański Analiza funkcjonowania systemu przemysłowego na przykładzie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej 1979
 • 216 Waldemar Grabowski Wpływ przemysłu na rozwój miast Rybnickiego Okręgu Węglowego 1979
 • 217 Maria Stępniak Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu województwa częstochowskiego w 1976 r. 1979
 • 218 Halina Słotwińska powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini 1979
 • 219 Wiesław Zawiślak powiązania przestrzenno-produkcyjne Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach 1979
 • 220 Henryk Żygadło Powiązania przestrzenno-produkcyjne Zakładów Tworzyw i Farb w Pustkowie 1979
 • 1 Józef Dziemba Przemysł tartaczny w województwie krakowskim 1959
 • 2 Barbara Etryk Rozwój przemysłu na tle gospodarki w powiecie gorlickim 1959
 • 3 Bogusława Habas Stan przemysłu zapałczenego w Polsce 1959
 • 4 Antoni Jackowski Przemysł szklarski w Polsce. Zarys geograficzno-gospodarczy 1959
 • 5 Janina Kowalska Monografia geograficzno-gospodarcza przemysłu kosmetycznego i mydlarskiego obszaru Krakowa 1959
 • 6 Mieczysław Kowalski Analiza przemysłu tytoniowego w Polsce 1959
 • 7 Janina Maślan Przemysł wapienniczy i cementowy w województwie krakowskim 1959
 • 8 Lucyna Michalewicz Stan państwowego przemysłu piwowarsko-słodowniczego w Polsce 1959
 • 9 Alfred Pałucha Przemysł ceramiki szlachetnej w Polsce 1959
 • 10 Jerzy Stankiewicz Zarys geograficzno-ekonomiczny przemysłu elektroenergetycznego w Polsce 1959
 • 11 Hieronim Tokarski Strefa wpływów miasta Częstochowy w świetle dojazdów do pracy i szkół 1959
 • 12 Stanisława Cichoń Studium geograficzno-gospodarcze przemysłu skórzanego miasta Krakowa 1960
 • 13 Zofia Czupryna Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu farmaceutycznego w Krakowie 1960
 • 14 Władysław Gaweł Analiza geograficzno-ekonomiczna zakładów przemysłu tytoniowego w Krakowie 1960
 • 15 Franciszek Mrowczyk Krakowska fabryka drożdży w Bieżanowie k/Krakowa. Analiza geograficzno-gospodarcza 1960
 • 16 Józef Noga Stan kluczowego przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 1945-59 1960
 • 17 Aleksandra Słomińska-Szarek Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu farmaceutycznego w Krakowie 1960
 • 18 Tadeusz Dedio Stan przemysłu środków piorących w Polsce 1961
 • 19 Jacek Jastrzębski Monografia geograficzno-gospodarcza Żupy Solnej w Wieliczce 1961
 • 20 Elżbieta Kanaszkiewicz Przemysł olejarski w Polsce 1961
 • 21 Augustyn Kasza Stan przemysłu wyrobów galanteryjnych w Polsce 1961
 • 22 Walenty Nawara Analiza geograficzno-gospodarcza elektrowni krakowskiej 1961
 • 23 Irena Nowak Krakowska fabryka kabli 1961
 • 24 Jadwiga Nowicka Przemysł spirytusowy w Polsce 1961
 • 25 Janina Piwowoński Analiza morskich środków transportu P.M.H. Na tle profilu przewozów morskich w ostatnim dziesięcioleciu 1961
 • 26 Bogdan Posłuszny Stan przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych w Polsce 1961
 • 27 Lidia Sobańska-Stachura Postęp elektryfikacji miejscowości województwa krakowskiego 1961
 • 28 Czesława Słowik Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce 1961
 • 29 Janusz Szejbal Próba analizy geograficzno-gospodarczej przemysłu gumowego w Polsce 1961
 • 30 Józef Szpak Analiza geograficzno-gospodarcza krakowskich zakładów odlewniczych w Krakowie 1961
 • 31 Anna Tuczyk Przemysł koncentratów spożywczych w Polsce podległy Zjednoczeniu koncentratów spożywczych 1961
 • 32 Krzysztof Zaręba Przemysł owocowo-warzywny w Polsce 1961
 • 33 Michał Najgrakowski Struktura przestrzenna przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce 1961
 • 34 Paweł Andrzejczyk Przemyśl jako ośrodek gospodarczy za czasów Austrii, Polski międzywojennej i w Polsce Ludowej 1962
 • 35 Zofia Bajdecka Analiza geograficzno-ekonomiczna Krakowskich Zakładów Przemysłu Gumowego 1962
 • 36 Stefania Bąk-Kmiecik Analiza geograficzno-gospodarcza fabryki supertomasyny w Bonarce 1962
 • 37 Ryszard Błażejewski Przemysł zielarski w Polsce 1962
 • 38 Maria Ciosińska Analiza geograficzno-ekonomiczna kopalnictwa soli w Polsce 1962
 • 39 Czesław Gut Monografia Zakładu Tworzyw Sztucznych w Wieliczce 1962
 • 40 Józef Jankowski Geograficzno-ekonomiczne zagadnienia eksploatacji gazu ziemnego w Polsce 1962
 • 41 Janina Mierzwa Przemysł włókienniczy miasta Sosnowca 1962
 • 42 Zbigniew Obarzanowski Geograficzno-ekonomiczna analiza wydobycia ropy naftowej w Polsce 1962
 • 43 Stanisława Wingert Charakterystyka geograficzno-gospodarcza Bochni 1962
 • 44 Halina Beczwarzyk Analiza geograficzno-ekonomiczna górnictwa węgla brunatnego w Polsce 1963
 • 45 Maria Betlej Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu szklarskiego w okręgu krośnieńskim 1963
 • 46 Marek Bzowski Energetyka wodna województwa krakowskiego 1963
 • 47 Helena Ciuśniak Rozwój uprzemysłowienia Europy na przykładzie wybranych krajów kapitalistycznych i demokracji ludowej w latach 1938-1961 1963
 • 48 Maria Ćmiel Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu wełnianego okręgu bielskiego 1963
 • 49 Andrzej Kantowicz Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce w 1961 r 1963
 • 50 Mieczysław Kępiński Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu skórzanego w Polsce 1963
 • 51 Teresa Klincewicz Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu rybnego miasta Krakowa 1963
 • 52 Alicja Kołodziejczyk Geograficzno-ekonomiczna analiza górnictwa rud żelaza w Polsce 1963
 • 53 Władysław Kotucha Zakłady górniczo-hutnicze „Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich 1963
 • 54 Jadwiga Kukuła Analiza geograficzno-ekonomiczna terenowego przemysłu spożywczego Krakowa 1963
 • 55 Barbara Mazur Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych w Krakowie 1963
 • 56 Krystyna Mierniczek Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu przetwórczo-papierniczego Krakowa 1963
 • 57 Teresa Mleczko-Trutwin Wybrane zagadnienia lokalizacji poszczególnych gałęzi przemysłu w województwie krakowskim w latach 1946-1956 1963
 • 58 Seweryn Molenda Analiza miasta Raciborza jako ośrodka przemysłowego 1963
 • 59 Stanisław Reicher Postęp elektryfikacji miejscowości województwa kieleckiego 1963
 • 60 Jadwiga Zajchowska Analiza geograficzno-ekonomiczna rozwoju przemysłu mięsnego w Krakowie 1963
 • 61 Jan Zygadlewicz Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu spirytusowego i piwowarskiego m.Krakowa 1963
 • 62 Ewa Babczak Struktura branżowa i przestrzenna przemysłu dzielnicy Krakowa – Stare Miasto 1964
 • 63 Halina Bartkiewicz Struktura przestrzenna przemysłu województwa katowickiego 1964
 • 64 Ewa Chojnacka Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu materiałów budowlanych w okręgu warszawskim 1964
 • 65 Alfreda Dobosz Analiza geograficzno-gospodarcza zakładów przemysłu wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze 1964
 • 66 Stanisława Długosz Rzemiosło miasta Krakowa 1964
 • 67 Halina Dubiel Gospodarka wodna miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu 1964
 • 68 Jerzy Krotkiewicz Monografia cementowni „Chełm” w Chełmie Lubelskim 1964
 • 69 Marian Kurek Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu materiałów budowlanych miasta Krakowa 1964
 • 70 Halina Marchewczyk Rzemiosło miasta Krakowa 1964
 • 71 Marian Piotrowski Monografia łańcuckiej fabryki śrub w Łańcucie 1964
 • 72 Jadwiga Semik Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu drzewnego miasta Krakowa 1964
 • 73 Róża Sikora Monografia Zakładu Kuźnia-Ustroń 1964
 • 74 Janusz Węgrzynek Struktura przestrzenna przemysłu w województwie rzeszowskim w latach 1946, 1956, 1960 1964
 • 75 Zdzisława Żychowska Analiza geograficzno-ekonomiczna ZPC „Wawel” na tle przemysłu cukrowniczego w Krakowie 1964
 • 76 Józef Adamczyk Wpływ czynników naturalnych na strukturę wydobycia węgla w kopalniach Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1965
 • 77 Jerzy Adamus Analiza geograficzno-gospodarcza problemu zaopatrzenia miasta Krakowa w gaz 1965
 • 78 Jadwiga Boryń Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu miasta Bytomia 1965
 • 79 Józef Momot Rozwój przemysłu wydobywczego Austrii w latach 1945-1962 1965
 • 80 Krystyna Burdzy-Bucholc Rozwój elektryfikacji miejscowości województwa rzeszowskiego na ogólnym tle rozwoju elektryfikacji w Polsce 1965
 • 81 Jadwiga Bzinkowska Przemysł poligraficzny Krakowa 1965
 • 82 Krystyna Drabik Struktura przestrzenna przemysłu województwa opolskiego w latach 1946,1956, 1960 1965
 • 83 Zbigniew Kasprzyk Rafinerie ropy naftowej w Polsce 1965
 • 84 Czesława Kijkowska Ocena lokalizacji krakowskich zakładów betoniarskich i żelbetowych oraz zesławickich zakładów ceramiki budowlanej z punktu widzenia bazy surowcowej i rynków zbytu 1965
 • 85 Kazimiera Korpowska Struktura i zasięg powiązań ekonomiczno-geograficznych przemysłu cementowego rejonu śląsko-krakowskiego 1965
 • 86 Władysław Koczurek Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim 1965
 • 87 Piotr Moszny Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu w powiecie tarnogórskim 1965
 • 88 Barbara Muczyń Analiza geograficzno-gospodarcza Fabryki Obrabiarek Rafamet w Kuźni Raciborskiej 1965
 • 89 Elżbieta Nieszyn-Ruszniak Zmiany w przemyśle elektroenergetycznym w Polsce i zużycie energii elektrycznej od 1957-1963 1965
 • 90 Ewa Reinfuss Przemysł szklarski miasta Krakowa 1965
 • 91 Wasyl Ristowski Postęp elektryfikacji miejscowości województwa lubelskiego 1965
 • 92 Małgorzata Skotnicka-Śliz Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu płyt pilśniowych w Polsce 1965
 • 93 Adam Słowik Możliwości rozwoju przemysłu owocowo-warzywnego w powiecie Nowy Sącz, Limanowa, Tarnów 1965
 • 94 Danuta Słowik Ewolucja udziału województwa w produkcji głównych wyrobów przemysłowych za lata 1955-1963 1965
 • 95 Danuta Ślęczka Analiza ekonomiczno-gospodarcza Nowotarskich Zakładów Przemysł Skórzanego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na aktywizację siły roboczej 1965
 • 96 Edward Wojciechowski Rozwój przemysłu Rumunii po II wojnie światowej 1965
 • 97 Zbigniew Chwedorowicz Analiza geograficzno-gospodarcza cukrowni „Wożuczyn” 1966
 • 98 Maria Dul Kształtowanie się produkcji przemysłowej w okresie 20-lecia Polski Ludowej w województwie rzeszowskim 1966
 • 99 Stanisław Dziki Analiza ekonomiczno-geograficzna fabryki maszyn odlewniczych „FAMO” w Krakowie 1966
 • 100 Krystyna Jakubowicz Zmiany w stopniu uprzemysłowienia i strukturze przemysłowej miast w Polsce w latach 1946, 1956, 1960. 1966
 • 101 Jan Kudyk Przemysł odlewniczy m. Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem bazy surowcowej i rynków zbytu 1966
 • 102 Janina Rewilak Rozwój i obecny stan wykorzystania bazy surowców mineralnych na terenie miasta i powiatu krakowskiego 1966
 • 103 Lucyna Romik Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu maszyn górniczych w Polsce 1966
 • 104 Krystyna Siepak Analiza ekonomiczno-geograficzna Zakładów Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie 1966
 • 105 Stanisław Trojan Analiza geograficzno-ekonomiczna przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych w Tarnowie 1966
 • 106 Elżbieta Albrecht Przemysł wydobywczy i gospodarka energetyczna na Węgrzech 1966
 • 107 Mirosława Cisło-Geroń Rozwój przemysłu w 100-tysięcznych miastach Polski 1967
 • 108 Teresa Miśków Analiza ekonomiczno-geograficzna cukrowni Chybie 1967
 • 109 Maria Rozwadowska Struktura przestrzenna uprzemysłowienia Polski na podstawie wybranych wskaźników 1967
 • 110 Bruno Zemła Zatrudnienie jako wskaźnik uprzemysłowienia miast – Katowice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tychy, Bielsko-Biała, Pyskowice, Kędzierzyn 1967
 • 111 Stanisława Gancarczyk-Wójcik Rola województw w produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych w latach 1955-1960-1965 1968
 • 112 Jerzy Jaworski Przemysł celulozowo-papierniczy województwa katowickiego 1968
 • 113 Maria Kańska Zagadnienie gospodarki wodnej w ROW w świetle projektu ogólnego planu regionalnego województwa katowickiego 1968
 • 114 Bożena Myszkowska Analiza geograficzno-ekonomiczna śląskiej fabryki lamp żarowych „Helis” w Katowicach 1968
 • 115 Wiktoria Szmuc Analiza geograficzno-gospodarcza przemysłu nawozów fosforowych w Polsce 1968
 • 116 Albina Bajger Wisła jako oś przemysłowa Polski 1969
 • 117 Gertuda Bujok Miasto Cieszyn jako ośrodek przemysłowy 1969
 • 118 Zbigniew Jagła Przemysł instrumentów muzycznych i płyt gramofonowych w Polsce 1969
 • 119 Maria Koman Przemysł włókien chemicznych w Polsce 1969
 • 120 Wanda Krawczyk Odra jako oś przemysłowa Polski 1969
 • 121 Janina Kwiecień Zawiercie jako ośrodek przemysłowy 1969
 • 122 Anna Malanda Rozwój przemysłu serowarskiego w Szwajcarii 1969
 • 123 Izabella Maszczyńska Charakterystyka Częstochowy jako ośrodka przemysłu włókienniczego (Częstochowianka) 1969
 • 124 Barbara Mielnicka Przemysł aparatury pomiarowej w Krakowie 1969
 • 125 Maria Mróz Analiza geograficzno-ekonomiczna przemysłu maszyn włókienniczych w Polsce 1969
 • 126 Janusz Palmirski Przemysł maszynowy leśnictwa w Polsce 1969
 • 127 Jerzy Wilczok Monografia Rybnickich Zakładów Wyrobów Metalowych „Huta Silesia” 1969
 • 128 Dorota Wowra Rola i znaczenie AGH i Politechniki Krakowskiej dla przemysłu 1969
 • 129 Zygmunt Wyroba Struktura produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wg resortów 1969
 • 130 Danuta Zbroszczcyk Zaplecze naukowo-techniczne przemysłu Krakowa 1969

Baza prac doktorskich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

LIV Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego, Marek Ciechowski, 2022

LV Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego, Łukasz Fiedeń, 2022

LVI Wpływ obszarów chronionych na rozwój lokalny i regionalny na przykładzie Karpat Polskich, Agata Warchalska-Troll, 2022

XXXII Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego w województwie małopolskim Robert Guzik 2001
XXXIII Przedsiębiorczość w turystyce Podhala Janusz Ustupski 2002
XXXIV Zmiany przestrzenne i strukturalne przemysłu na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim Katarzyna Kulczyńska 2002
XXXV Hierarchia i funkcje miejscowości konurbacji górnośląskiej jako wynik zależności od ścieżek rozwojowych Krzysztof Gwosdz 2003
XXXVI Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim Agnieszka Sobala-Gwosdz 2004
XXXVII Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego w Polsce Krzysztof Janc 2006
XXXVIII Proinwestycyjne działania władz lokalnych a napływ nowych inwestorów Wojciech Jarczewski 2006
XXXIX Czynniki i mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce Grzegorz Micek 2006
XL Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego Krzysztof Widermann 2006
XLI Obraz informacji przyrodniczych w mediach jako element konstrukcji wiedzy o świecie Wojciech Biernacki 2007
XLII Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994 Krystyna Leśniak-Moczuk 1995
XLIII Przekształcenia przestrzenne sieci pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-2008 Szymon Komusiński 2010
XLIV Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce Jarosław Działek 2010
XLV Zasady podziału terytorialnego państwa na szczeblu regionalnym. Próba uporządkowania i zastosowania na przykładzie Polski Łukasz Zaborowski 2011
XLVI Mechanizmy i skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw w poza metropolitalnych obszarach wiejksich Magdalena Dej 2012
XLVII Zakorzenienie zagranicznych centrów usług w Polsce oraz ich relacje z otoczeniem lokalnym Janusz Górecki 2012
XLVIII Postrzeganie Europy przez młodzież w wybranych krajach europejskich Tomasz Padło 2013
XLIX Tożsamość terytorialna mieszkańców i wartościowanie przestrzeni Nowej Huty Karol Janas 2014
L Wpływ zróżnicowanych uwarunkowań politycznych i gospodarczych na rozwój sieci kolejowej wybranych krajów powstałych po rozpadzie Austro-Węgier Jakub Taczanowski 2014
LI Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju skupień
tradycyjnych działalności wytwórczych w Polsce Arkadiusz Kocaj 2014
LII Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w Krakowie oraz jego uwarunkowania Krzysztof Płatkiewicz 2015
LIII Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w przestrzeni gospodarczej Polski w okresie transformacji, Maciej Huculak, 2016

XVII Obszary koncentracji przestrzennej przemysłu w Polsce Halina Świć 1981
XVIII Zmiany w strukturze przestrzennej włókiennictwa na świecie w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych + Aneks Tadeusz Marszał 1982
XIX Zmiany struktury przestrzennej przemysłu środków informatyki w Polsce w latach 1965 – 1980 Piotr Werner 1983
XX Organizacja przestrzenna systemu elektroenergetycznego Polski Lidia Luchter 1983
XXI Ewolucja poziomu rozwoju przemysłowego wybranych krajów świata w latach 1953 – 1978 Michał Paszkowski 1986
XXII Rozwój i lokalizacja przemysłu samochodowego w Japonii Jacek Wan 1989
XXIII Rozwój nauczania geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim od reformy kołłątajowskiej do 1852 roku Jadwiga Bzinkowska 1975
XXIV Rozwój górnictwa węgla kamiennego i przemysłu towarzyszącego w Górnośląskim Zespole Okręgów Przemysłowych po drugiej wojnie światowej Marek Troc 1977
XXV Ekonomiczne skutki zachwiania równowagi środowiska geograficznego pod wpływem industrializacji (na przykładzie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego) Krzysztof Kafel 1978
XXVI Struktura przestrzenna przemysłu włókienniczego w Polsce Stanisław Pączka 1979
XXVII Stan i źródła zanieczyszczenia środowiska na obszarze częstochowskiego okręgu przemysłowego Stanisław Słowicki 1980
XXVIII Czynniki zróżnicowania postaw społeczności lokalnych wobec uprzemysłowienia Bolesław Domański 1988
XXIX An historical geography of Cracow: The changing fortune of a central european emporium from the beginings to 1795 Francis William Carter 1989
XXX Die Altstadt von Krakau im Wandel. Eine stadtgeographische Untersuchung des Zentrums einer ehemals sozialistischen Stadt Dietmar Falk 1993
XXXI Ekologiczne podstawy restrukturyzacji gospodarki na terenach górskich euroregionu Nysa Marian Kachniarz 1997

I Przemysł mineralny województwa opolskiego Bronisław Kortus 1960
II Kształtowanie się i struktura zachodnio-krakowskiego kompleksu przemysłowego. Lech Pakuła 1963
IIIa Jaworzno, zarys monografii zespołu miejskiego Antoni Śliwa 1968
IV Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego Stanisław Liszewski 1970
V Przemiany strukturalne w przemyśle największych miast Polski w latach 1946-1970 Jerzy Budzynowski 1974
VI Toruński ośrodek przemysłowy Henryk Rochnowski 1975
VII Wpływ uprzemysłowienia na zmiany środowiska geograficznego i użytkowanie powierzchni ziemi w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – Aneks Andrzej Wrona 1975
VIII Struktura przestrzenno-ekonomiczna województwa szczecińskiego + Aneks statystyczny Benicjusz Głębocki 1967
IX Przemysł cukrowniczy na Śląsku i jego baza surowcowa Jadwiga Serafin-Pilawska 1959
X Dynamika zmian w środowisku geograficznym wskutek oddziaływania przemysłu i próba oceny ich wpływu na rozmieszczenie i częstość występowania chorób nowotworowych dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego (na przykładzie konurbacji śląskiej) + Aneks Bruno Zemła 1973
XI Antropogeniczny formy terenu na obszarze GOP Stefan Żmuda 1964
XII Zmiany geograficzne i gospodarcze powstałe w wyniku realizacji wielkich inwestycji na przykładzie Turoszowa Mirosław Musiał 1971
XIII Region nadmorski jako zaplecze ekonomiczne polskiego przemysłu okrętowego. Stan aktualny i perspektywy rozwojowe. Jerzy Godlewski 1969
XIV Przeobrażenia środowiska geograficznego i rekultywacja w odkrywkowych zagłębiach węgla brunatnego NRD i Polski Jadwiga Pilawska 1979
XV Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu w obrzeżu GOP-u Lech Pakulski 1972

Problematyka badawcza proponowana w pracach magisterskich

w Zakładzie Rozwoju Regionalnego

Problematyka badawcza proponowana w pracach magisterskich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego

 • Zrównoważony rozwój miast i regionów
 • Postawy i zachowania społeczne wobec problemów środowiskowych
 • Czynniki i bariery rozwoju gmin i regionów
 • Rozwój i przekształcenia miast przemysłowych
 • Przemiany przestrzennej organizacji wybranych branż przemysłu i usług w skali krajowej, regionalnej i lokalnej
 • Społeczne i gospodarcze przemiany przestrzeni miejskiej, w tym postrzeganie przestrzeni miejskiej
 • Wpływ samorządów i różnych instytucji na rozwój lokalny i zagospodarowanie przestrzenne
 • Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej

Research problems proposed in master theses in the Department of Regional Development

 • Sustainable development of cities and regions
 • Social attitudes and behaviour towards environmental problems
 • Factors and barriers to municipal and regional development
 • Development and transformations of industrial cities
 • Transformations of the spatial organization of selected branches of industry and services on a national, regional and local scale
 • Social and economic transformations of urban space, including perception of urban space
 • The influence of local governments and various institutions on local development and spatial management
 • Research methods in socio-economic geography