Badawcze / Research

Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych

Paths and limits to industrial upgrading:
high- or low-road of development in Polish manufacturing

prof. dr hab. Bolesław Domański

dr Anna Avdiushchenko, dr Robert Guzik, dr hab. Krzysztof Gwosdz, dr Arkadiusz Kocaj, dr hab. Grzegorz Micek, mgr Agnieszka Świgost (doktorantka-stypendystka)

Głównym celem projektu jest uchwycenie zakresu i mechanizmów poprawy pozycji branż przemysłu

średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce, silnie uzależnionych od inwestorów zagranicznych, w

globalnych sieciach produkcyjnych. Poprawa tej pozycji (upgrading) rozumiana jest przede wszystkim jako

rosnący udział wyrobów i usług o wysokiej wartości dodanej wraz ze zwiększającymi się kompetencjami

przedsiębiorstw działających w Polsce. Sformułowano cztery pytania badawcze:

 1. W jakim stopniu zachodzi poprawa pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych różnych typów firm przemysłowych (zagranicznych i krajowych, dużych i średnich, wytwórców produktów pracochłonnych i kapitałochłonnych, w branży samochodowej, lotniczej i AGD)?
 2. Jakie są trajektorie, mechanizmy i czynniki zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych?
 3. Jakie są zależności między zmianami pozycji firm w globalnych sieciach produkcyjnych a warunkami zatrudnienia i sytuacją na rynku pracy?
 4. Jaki jest wpływ cech regionów i miast na procesy zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych
 1. Trwają wywiady pilotażowe, w nadchodzącym tygodniu odwiedzimy Krosno.
 2. Uczestniczymy w konferencjach branżowych. W marcu uczestniczyliśmy w targach Automaticon 2019 w Warszawie (26-29.03) [zob. fotorelacja].

Najbliższe konferencje, gdzie będziemy obecni: Warszawa 9 kwietnia: konferencja Przemysł 4.0 Warszawa 10 kwietnia: Kongres Technologii Miejskich.

Paths and limits to industrial upgrading: high- or low-road of development in Polish manufacturing

The main objective of the project is to capture the scope and mechanisms of upgrading in Poland in medium-high and high technology manufacturing industries heavily dependent on foreign investors. Upgrading processes are understood as a move towards high value-added products and services with growing competences of firms operating in Poland within global production networks. This will be regarded as a highroad of development in contrast to the low-road characterised by the manufacturing of standardised products with limited non-production competences. The following four questions are posed in the study:

 1. To what extent has industrial upgrading been taking place in various types of manufacturing companies (foreign subsidiaries and domestic producers, large and medium-size firms, manufacturers of both labour-intensive and capital-intensive products, three manufacturing sectors)?
 2. What are the trajectories, mechanisms, and factors of upgrading?
 3. What are the relationships between industrial upgrading processes and the employment conditions and labour market trends?
 4. What is the impact of both regional and local characteristics on upgrading processes?

Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego

Mobility strategies and attitudes and social behaviours of non-metropolitan rural inhabitants with poor public transport accessibility

mgr Łukasz Fiedeń

 1. Identyfikacja strategii mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 2. Określenie czynników wpływających na strategie mobilności stosowane przez mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 3. Wskazanie wpływu wybranych strategii mobilności na postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.

 

 1. Identification of mobility strategies of non-metropolitan rural areas residents.
 2. Identification of factors influencing mobility strategies applied by non-metropolitan rural areas residents.
 3. Indication of the impact of selected mobility strategies on the attitudes and social behaviour of non-metropolitan rural areas residents.