Badawcze / Research

Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych?

Digital entrepreneurs and Industry 4.0.The key mechanism of the new path creation in the industrial regions?

dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

Dr Marcin Baron (pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) jest ekonomistą i uznanym ekspertem w zakresie ekonomiki miast i regionów, zarządzania innowacjami i polityki regionalnej. Jest autorem ważnych publikacji z zakresu ekosystemów innowacji i ekspertyz związanych z nowymi branżami gospodarki, open innovation i przemysłu 4.0. Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu polityk lokalnych i regionalnych oraz instytucji wsparcia innowacyjności.

Dr Marcin Budka, Professor of Data Science, Bournemouth University. Jego zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej dziedziny sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i data science. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach konsultingowych i badawczych realizowanych we współpracy z przemysłem, począwszy od międzynarodowych programów badawczych finansowanych przez UE po liczne partnerstwa w zakresie transferu wiedzy, zawsze ze szczególnym naciskiem na wymierny wpływ i społecznie użyteczne innowacje.

dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ, pracownik Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechniki Śląskiej Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół technologii przemysłu 3.0. i 4.0, w szczególności automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Jest autorem ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych.

Dr inż. Robert Szczepanek, pracownik Wydziału Geografii i Geologii UJ jest specjalistą z zakresu baz danych, data science, uczenia maszynowego i geograficznych systemów informacji. Posiada uznany dorobek ekspercki i naukowy w zakresie geoinformatyki.

Katarzyna Hetmańczyk – stypendystka w projekcie. Studentka studiów II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja Rozwój Regionalny). Swoje zainteresowania skupia wokół geografii przemysłu i pogórniczych miast kurczących się, które bada w ramach realizowanej pracy magisterskiej: „Przemysł 4.0 – nowa ścieżka rozwojowa dla miast kurczących się?”

Głównym celem projektu jest wniesienie wkładu koncepcyjnego i empirycznego do toczącej się w geografii społeczno-ekonomicznej debaty na temat mechanizmów kształtowania się nowych ścieżek rozwoju regionów przemysłowych w obliczu głębokich zmian technologicznych określanych mianem Przemysłu 4.0, a nawet czwartą rewolucją przemysłową. Autorzy badania chcą określić w szczególności, czy tzw. cyfrowi przedsiębiorcy, tj. innowacyjne firmy oferujące usługi i produkty zaliczane do rozwiązań przemysłu 4.0, mogą stać się siłą przełamującą dotychczasową specyfikę gospodarczą regionów przemysłowych w Europie Środkowej, które tkwią często w tzw. „pułapce średniego rozwoju” i „rozwoju zależnego”, konkurując w europejskiej i światowej gospodarce raczej niskimi kosztami niż innowacjami. Tymczasem bez zmiany struktury gospodarczej w stronę wysoko produktywnych działalności kraje i regiony „doganiające” nie będą w stanie dołączyć do grupy regionów najwyżej rozwiniętych, generujących innowacje i skupiających działalności o wysokiej wartości dodanej.

Więcej o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/497327-pl.pdf

Aktualności projektowe publikujemy na dedykowym fanpejdżu projektu w mediach społecznościowych:

Digital entrepreneurs and Industry 4.0 in Poland

https://www.facebook.com/digitalentrepreneursPL/

@digitalentrepreneursPL

Digital entrepreneurs and Industry 4.0.The key mechanism of the new path creation in the industrial regions?

1. Objective of the project

The main objective of the project is to contribute conceptually and empirically to the ongoing debate in the socio-economic geography on the mechanisms of formation of new development paths for industrial regions in the face of profound technological changes called Industry 4.0 or even the fourth industrial revolution. The authors of the research particularly aim to determine whether the so-called ‚digital entrepreneurs’, i.e. innovative companies offering services and products included in the Industry 4.0 solutions, can become a force capable of breaking the existing economic specificity of industrial regions in Central Europe, which are often stuck in the so-called ‚medium development trap’ and ‚dependent development’, competing in the European and global economy with low costs rather than innovations. Meanwhile, without shifting the economic structure towards highly productive activities, the ‚catching up’ countries and regions will not be able to join the group of the most developed regions that produce innovations and bring together economic activities of high added value.

2. What research will be carried out within the project?

The research will involve a variety of sources of information, including statistical data, bigdata collections, company reports, surveys, in-depth interviews with various stakeholders forming the components of the regional innovation system, focusedgroup interviews. The analysis will be conducted on the basis of quantitative and qualitative methods. The research will be conductedon two spatial scales: national and regional. On a national scale, the scale of activity, distribution and specificity of digital entrepreneurs will be identified. The in-depth research covering industrial companies, digital entrepreneurs, business environment institutions, including universities, will be carried out in three provinces in Poland, where the role of industry is significant and at the same time the sectoral specificity, spatial organisation of economic activities and the paths of transformation after 1990 are different.

3. What is the reason behind this research topic?

Nowadays, omnipresent digitisation processes change the functioning of entire economic sectors and the labour market, as well as cause great social, economic and spatial transformations. The technologies of industry digitisation, including cyber-physical systems, collaborative robots, artificial intelligence algorithms revolutionise the organisation of production (‚how it is produced’) and shape its new spatial organisation (‚where it is produced’). The labour costs in modern ‚intelligent factories’ are much less significant, which changes the factors of competitiveness, affecting especially the position of countries with a medium level of development (so-called ‚catching up countries’), which in the last two decades have attracted significant investments in industry from other countries by offering a favourable combination of labour costs and investment incentives. This may lead to a reduction in their industrial potential (pessimistic scenario). However, another scenario is possible –the emergence of clusters of advanced industry and the so-called ‚digital entrepreneurs’ in the industrial regions of medium-developed countries. The latter are, in particular, IT companies with domestic capital, which, as a result of the existence of a regional market showing demand for the solutions they offer and with the support of public institutions, can become a new, significant element of the regional economy. How and where this process may occur has been very poorly recognised so far, but it is of great theoretical and practical relevance.

4.Expected results of the project

The project will provide new knowledge in the field of economic geography and regional studies in one of their main areas of interest, i.e. formation of core−periphery dynamics and conditions for the emergence of new economic activities during periods of rapid technological changes as well as shock events (the project will consider the impact of the COVID-19 pandemic). In particular, it will reveal the mechanisms and factors shaping the origin and development of the mutually dependent economic pathways in industrial regions, taking into account the active role of companies and their institutional environment.

Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych

Paths and limits to industrial upgrading:
high- or low-road of development in Polish manufacturing

prof. dr hab. Bolesław Domański

dr Anna Avdiushchenko, dr Robert Guzik, dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ; dr Arkadiusz Kocaj, dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ; mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi (doktorantka-stypendystka), mgr Magdalena Miśkowiec

Głównym celem projektu jest uchwycenie zakresu i mechanizmów poprawy pozycji branż przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce, silnie uzależnionych od inwestorów zagranicznych, w globalnych sieciach produkcyjnych.

Poprawa tej pozycji (upgrading) rozumiana jest przede wszystkim jako rosnący udział wyrobów i usług o wysokiej wartości dodanej wraz ze zwiększającymi się kompetencjami przedsiębiorstw działających w Polsce.

Sformułowano cztery pytania badawcze:

 1. W jakim stopniu zachodzi poprawa pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych różnych typów firm przemysłowych (zagranicznych i krajowych, dużych i średnich, wytwórców produktów pracochłonnych i kapitałochłonnych, w branży samochodowej, lotniczej i AGD)?
 2. Jakie są trajektorie, mechanizmy i czynniki zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych?
 3. Jakie są zależności między zmianami pozycji firm w globalnych sieciach produkcyjnych a warunkami zatrudnienia i sytuacją na rynku pracy?
 4. Jaki jest wpływ cech regionów i miast na procesy zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych
 1. Bierzemy udział w webinariach i konferencjach międzynarodowych. W czerwcu br. prezentujemy referat na „first virtual edition of the Gerpisa international colloquium” pt. The digitalisation of industry in the semi-periphery: the evidence from the Polish automotive sector http://gerpisa.org/node/6100
 2. Uczestniczymy w Global Round Table Discussion Gerpisa 2020. Panelistą w debacie dotyczącej wpływu pandemii Covid-19 na europejski przemysł motoryzacyjny był prof. Bolesław Domański. Debatę można obejrzeć na stronach sieci badawczej GERPISA (www.gerpisa.org)
 3. Opublikowaliśmy pierwszy artykuł z projektu w czasopiśmie z listy A:
  GWOSDZ, K., DOMAŃSKI, B., BILSKA-WODECKA, E. (2020): Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns. Moravian Geographical Reports, 28(2): 124–135. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0010
  http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2020_2_Paper_5.pdf
 4. W 1. kwartale br. prowadziliśmy badania na Dolnym Śląsku,m.in. w Legnicy i Dzierżoniowie. Wyniki cząstkowe prezentowaliśmy na spotkaniu w Legnicy w lutym br.
 5. Po przerwie wymuszonej pandemią COVID-19 wznowiliśmy wywiady pogłębione, aktualnie prowadzimy badania w województwie podkarpackim i lubelskim, gdzie rozmawiamy m.in. z Instytucjami Otoczenia Biznesu i firmami.
 6. Zakończyliśmy badania CATI. Pozyskaliśmy informacje od ponad 220 firm z przemysłu motoryzayjnego, lotniczego i AGD

rok 2019:

 1. Uczestniczyliśmy w targach Automaticon 2019 (Warszawa, 26-29.03 [zob. fotorelacja], w konferencji Przemysł 4.0 (Warszawa 9 kwietnia); Kongresie Technologii Miejskich (Warszawa 10 kwietnia); II Kongresie AGD (Łódź, 23-24 maja 2019); konferencji Blockchain – Przemysł 4.0 (Gliwice 23 maja 2019), 9 Forum HR w Motoryzacji (Jaworze 13-14 Czerwca 2019 r.)
 2. Braliśmy udział w międzynarodowej konferencji 27th International Colloquium of Gerpisa pt. The automotive industry in transition, gdzie zaprezentowaliśmy referat pt. Evolution of public policies towards automotive industry in Poland [Domanski, B.Gwosdz K., & Swigost A. (2019)]. 
 3. Rozpoczęliśmy badania CAWI. Rozmawiamy z firmami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, Urzędami Pracy i Związkami Zawodowymi

Paths and limits to industrial upgrading: high- or low-road of development in Polish manufacturing

The main objective of the project is to capture the scope and mechanisms of upgrading in Poland in medium-high and high technology manufacturing industries heavily dependent on foreign investors. Upgrading processes are understood as a move towards high value-added products and services with growing competences of firms operating in Poland within global production networks. This will be regarded as a highroad of development in contrast to the low-road characterised by the manufacturing of standardised products with limited non-production competences. The following four questions are posed in the study:

 1. To what extent has industrial upgrading been taking place in various types of manufacturing companies (foreign subsidiaries and domestic producers, large and medium-size firms, manufacturers of both labour-intensive and capital-intensive products, three manufacturing sectors)?
 2. What are the trajectories, mechanisms, and factors of upgrading?
 3. What are the relationships between industrial upgrading processes and the employment conditions and labour market trends?
 4. What is the impact of both regional and local characteristics on upgrading processes?
Grzegorz Micek, Krzysztof Gwosdz, Arkadiusz Kocaj, Agnieszka Sobala-Gwosdz & Agnieszka Świgost-Kapocsi (2022) The role of critical conjunctures in regional path creation: a study of Industry 4.0 in the Silesia region, Regional Studies, Regional Science, 9:1, 23-44, DOI: 10.1080/21681376.2021.2017337
Micek G., Guzik R., Gwosdz K. & Domański B.,2021, Newcomers from the Periphery: The International Expansion of Polish Automotive Companies. Energies, 14, 2617. https:// doi.org/10.3390/en14092617

GWOSDZ, K., DOMAŃSKI, B., BILSKA-WODECKA, E. (2020): Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns. Moravian Geographical Reports, 28(2): 124–135. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0010

Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju

Fashion market in the context of sustainable development

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

dr Jarosław Działek, dr Dominika Hołuj, dr Arkadiusz Kocaj, mgr Magdalena Miśkowiec

Celem projektu jest kompleksowa i wieloaspektowa analiza funkcjonowania i przestrzennych zależności występujących na rynku mody w Polsce w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony pod uwagę zostaną wzięte zarówno duże firmy działające w tej branży, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niezależni projektanci mody odzwierciedlający podażową część tego rynku. Z drugiej strony analizie poddane zostanie zróżnicowanie postaw i zachowań konsumentów na tym rynku (popytowa strona rynku), a także kwestie kształcenia przyszłych projektantów mody – studentów szkół podyplomowych i uczelni oferujących kierunki związane z projektowaniem ubiorów.

The aim of the project is to undertake a multidimensional, complex analysis of the functioning and spatial patters of the sustainable fashion market in Poland. On the one hand, the supply side of the market will be considered, both large firms – mayor players in the Polish context, SMEs and independent designers. On the other hand, the demand side – diverse attitudes and behaviours of consumers will be examined. The issue of inclusion of sustainable fashion approaches in curriculums of schools offering fashion majors on postgraduate and university level will also be taken into account.

Wywiady z małymi firmami odzieżowymi i niezależnymi projektantami mody (od 03.2020-obecnie).

Wywiady z organizatorami wydarzeń modowych (od 03.2020 do obecnie).

Wywiady z właścicielami I pracownikami sklepów z modą niezależną i odzieżą wyprodukowaną w Polsce (2021).

Opracowanie kwestionariusza do badan ankietowych postaw wobec mody zrównoważonej (2021).

Wywiady z przedstawicielami szkół i kierunków kształcących projektantów mody w Polsce (od 03.2020-obecnie).

 

Current research tasks:

Interviews with SMEs and independent fashion designers (03.2020-present).

Interviews with organisers of fashion events (03.2020- present).

Interviews with owners and employees of independent fashion shops and shops with clothing made in Poland (2021).

Development of the questionnaire content for a survey of attitudes to sustainable fashion (2021).

Interviews with teachers and staff of HEI institutions educating fashion designers in Poland (03.2020-present).

Wystąpienia na konferencjach w 2020 r./Conference presentations 2020:

Konferencja: Industrie, governi e mercati ai tempi del coronavirus. Trasformazioni strutturali, resilienze e fragilità economiche e sociali, c.MET05 workshop, organizator: Centro Interuniversitario di economia applicata alle politiche dell’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione (MET-05), Università di Ferrara, referat: Museums and creative industries – together for local development? The Polish case (współautor: Chiara Dalle Nogare, University of Brescia), 9-10.09.2020 (udział on-line).

Konferencja: Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana, organizator: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury, referat: Kształcenie projektantów mody a idea zrównoważonego rozwoju (współautor: Dominika Hołuj), 19-20.11.2020 (udział on-line).

Konferencja: Przemiany strukturalne przemysłu i usług, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, referat: Zależność od ścieżki czy głęboka rekonfiguracja pracochłonnego przemysłu? Przypadek przemysłu odzieżowego w Polsce (współautor: Arkadiusz Kocaj), 7-8.12.2020 (udział on-line).

Udział w konferencjach zaplanowanych na 2021 r./Conferences planned for 2021:

Paper: Przestrzenie mody we współczesnym dużym mieście/Fashion spaces in the contemporary city, Konf. Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 22.-24.04.2021.

Paper: Targi mody w Polsce – zarys problemu/Fashion fairs in Poland, Konf. Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 22.-24.04.2021.

Paper: Independent fashion and sustainability in historic city centres. The case of Krakow, 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe, Prague, 28.06-1.07.2021.

Paper: Path dependency or profound reconfiguration of a labour intensive industry? The case of clothing industry in Poland, Ersa Congress, Bolzano, 25-28.08.2021.

Artykuły w recenzji/Publications under review:

D. Hołuj, M. Murzyn-Kupisz, Promowanie idei mody zrównoważonej w działalności szkół wyższych i policealnych kształcących projektantów mody w Polsce, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 3, 2021 (w recenzji/under review).

Ch. Dalle Nogare, M. Murzyn-Kupisz, Do museums foster innovation through engagement with the cultural and creative industries?, „Journal of Cultural Economics”, 2021 (w recenzji/under review).

Kartowanie zjawisk związanych z modą w przestrzeni Krakowa (2021).

Rola kobiet w rozwoju miast przemysłowych – czynniki i mechanizmy

Women and development of industrial cities – conditions and mechanisms

mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi

Głównym celem projektu jest poznanie mechanizmów kształtujących dynamiczne relacje między cechami, aktywnością i postawami kobiet a rozwojem miasta przemysłowego. Z jednej strony pod uwagę zostaną wzięte uwarunkowania miast przemysłowych (społeczne, gospodarcze i polityczne), z drugiej badane będą cechy kobiet – mieszkanek analizowanych miast. Szczególna uwaga zostanie skierowana na kapitał ludzki, aspiracje i role podejmowane zarówno w rodzinie jaki i na rzecz lokalnych społeczności. Ponadto, badania zakładają określenie charakteru aktywności liderek w miastach. Badania będą prowadzone w czterech miastach przemysłowych: Dzierżoniowie, Mielcu, Stalowej Woli i Zduńskiej Woli. Reprezentują one różny poziom aktywności zawodowej kobiet, różne dominujące branże oraz różne trajektorie rozwoju po roku 1989.

The main goal of the project is to understand the mechanisms that shape dynamic relations between traits, attitudes and activities of women and the development of the industrial city. On the one hand, the conditions of industrial cities (social, economic or political) will be taken into account. On the other, the features of women – inhabitants of the analyzed cities – will be studied. Particular attention will be paid to human capital, aspirations and roles undertaken both within the family and for the benefit of local communities. Moreover, the research involves determining the nature of women leaders’ activity in cities. The research will be carried out in four medium-sized industrial towns – Dzierżoniów, Mielec, Stalowa Wola and Zduńska Wola. The case study towns are characterized by a varied level of women’s’ professional activity in industry, a different dominant industry and a different trajectory of development after 1989.

Wystąpienia na konferencjach/Conference presentations:

1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej – Globalising Eastern Europe – New Perspectives on Transregional Entanglements, organizowanej przez British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) oraz Leibniz Science Campus (EEGA) w Lipsku (konferencja hybrydowa, udział on line) w dniach 20-24.04.2021

Prezentacja: Doomed to fail? Polish industrial cities and female labour market

2. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej – X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w dniach 22-24.10.2021 w Krakowie

Prezentacja: Kobiety w miastach przemysłowych – 50 lat przemian

Artykuły/Publications:

 1. Świgost-Kapocsi A., 2021, 200 Years of Feminisation of Professions in Poland—Mechanism of False Windows of Opportunity, Sustainability, 13, 8179, 1-17. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8179
 2. Świgost-Kapocsi A., 2020, The role of women in local and regional development in the light of current research, Cambridge Scholars Publishing, (w druku)

Prowadzenie wykładu pt. Dlaczego kobiety zarabiają mniej? realizowanego dla Urzędu Miasta Krakowa w ramach akcji Maj równości. Centrum Kultury Podgórza (Kraków),  05.2021

Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego

Mobility strategies and attitudes and social behaviours of non-metropolitan rural inhabitants with poor public transport accessibility

mgr Łukasz Fiedeń

 1. Identyfikacja strategii mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 2. Określenie czynników wpływających na strategie mobilności stosowane przez mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 3. Wskazanie wpływu wybranych strategii mobilności na postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.

 

 1. Identification of mobility strategies of non-metropolitan rural areas residents.
 2. Identification of factors influencing mobility strategies applied by non-metropolitan rural areas residents.
 3. Indication of the impact of selected mobility strategies on the attitudes and social behaviour of non-metropolitan rural areas residents.