Badawcze / Research

Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie.

Dr Grzegorz Micek

Dr Bartosz Piziak

mgr Monika Panecka-Niepsuj

  1. Budowa szczegółowego modelu czasowej zmienności zależności między bliskością geograficzną a przepływami wiedzy technologicznej i rynkowej w firmach zaawansowanego przemysłu i usług (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, sektora biotechnologicznego i usług informatycznych),
  2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia bliskości geograficznej ? określenie skali przestrzennej przepływów wiedzy technicznej i biznesowej,
  3. Ocena wpływu różnych wymiarów bliskości (instytucjonalnej, organizacyjnej, społecznej, poznawczej, geograficznej) na wielkość przepływów wiedzy w zależności od rodzaju skupień przestrzennych (zorganizowanych lub niezorganizowanych w klastry) oraz w klastrach rozproszonych przestrzennie.

Paths and limits to industrial upgrading:
high- or low-road of development in Polish manufacturing

prof. dr hab. Bolesław Domański

The main objective of the project is to capture the scope and mechanisms of upgrading in Poland in medium-high and high technology manufacturing industries heavily dependent on foreign investors.

Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego

Mobility strategies and attitudes and social behaviours of non-metropolitan rural inhabitants with poor public transport accessibility

mgr Łukasz Fiedeń

  1. Identyfikacja strategii mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
  2. Określenie czynników wpływających na strategie mobilności stosowane przez mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
  3. Wskazanie wpływu wybranych strategii mobilności na postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.

 

  1. Identification of mobility strategies of non-metropolitan rural areas residents.
  2. Identification of factors influencing mobility strategies applied by non-metropolitan rural areas residents.
  3. Indication of the impact of selected mobility strategies on the attitudes and social behaviour of non-metropolitan rural areas residents.