Publikacje / Publications

Najnowsze publikacje

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się monografia „The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe” pod redakcją Moniki Murzyn-Kupisz i Jarosława Działka. Książka zawiera przegląd badań nad różnymi przejawami obecności artystów w 16 europejskich miastach oraz nad ich rolą w zmianach zachodzących w przestrzeni miejskiej.

http://www.springer.com/gp/book/9783319532158

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., K. Wiedermann, 2017, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, IGiGP UJ, Kraków. ISBN 978-83-64089-30-5. Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000226

scanimage001

Guzik R.,  Kołoś A. (red.), 2015. Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Pozycja dostępna pod adresem:

https://www.researchgate.net/publication/290447802_Relacje_funkcjonalno-przestrzenne_miedzy_osrodkami_miejskimi_i_ich_otoczeniem_w_wojewodztwie_pomorskim

http://www.academia.edu/20297167/Relacje_funkcjonalno-przestrzenne_mi%C4%99dzy_o%C5%9Brodkami_miejskimi_i_ich_otoczeniem_w_wojew%C3%B3dztwie_pomorskim

Baza danych publikacji naukowych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

 • Domański B., 1999, Zagraniczne inwestycje w regionie krakowskim – cechy, uwarunkowania i skutki. Folia Geogr., Ser. Geographica Oeconomica, 29/30, 7-30.
 • Domański B., 1998, Władza ekonomiczna a przestrzeń. Przemysł w mieście w warunkach socjalizmu, Czasop. Geogr., 69, 2, 49-67.
 • Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990s. Wirtschaftsgeographische Studien (Wien), 24/25, 71-88.
 • Domański B., 1999, Refleksje na marginesie tomu ?The changing map of Europe: the trajectory Berlin ? Poznań ? Warsaw. A tribute to Antoni Kukliński?. Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 189, 19-26.
 • Domański B., 1999, Bariery modernizacji i rozwoju miast ? identyfikacja i pokonywanie Kraków, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Inst. Gosp. Przestrz. i Komunalnej, Oddz. w Krakowie (w ramach zespołu pod kierunkiem Z. Ziobrowskiego). Kraków: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.
 • Domański B., Widacki W., 1999, Od Rydzyny do Zakopanego [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 5-14.
 • Domański B., Widacki W., 1999, Refleksje o przyszłości polskiej geografii [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 403-408.
 • Domański B., 1999, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych ? polskie doświadczenia i problemy (w:) Gospodarka Przestrzenna Gmin ? Odnowa Miast, IV Krakowska Konferencja Międzynarodowa, Kraków, 29-37.
 • Domański B., 1999, Recenzja pracy T. Unwina (red.) A European Geography (Harlow: Addison Wesley Longman – 1998). Przegl. Geogr., 71, 3, 337-339.
 • Domański B., 1999, The significance of old industrialised cities and regions within the spatial development of the Central and Eaststern European countries (w:) The Future of Old Industrialised Cities and Regions Undergoing Structural Changes: Central and Eastern European Experiences in Comparison, Cracow, 9-10.
 • Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubileusz geografii krakowskiej, Alma Mater, 12, Kraków.
 • Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubilee of Cracow Geography, Alma Mater, 12, Kraków.
 • Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubileusz geografii krakowskiej [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 1, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 13-30.
 • Kortus B., 1999, Bogdan Zaborski [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 255-256.
 • Kortus B., 1999, Geografia przemysłu [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 3, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 329-357.
 • Kortus B., 1999, Józef Szaflarski [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 149-154.
 • Kortus B., 1999, Polen im deutschen Geographieunterricht aus der Perspektive des Vereinigungs -prozesses in Europa [w:] G. Stöber (red.), Polen-Deutschland Poland?Germany, Internat. Schulbuchforschung Jgr 21 1999, 1, 56-58.
 • Kortus B., 1999, Stanisław Marian Leszczycki [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 245-254.
 • Kortus B., 1999, 150 lat geografii krakowskiej (1849-1999), Czasop. Geogr., 70, 1, 3-17.
 • Kortus B., 1999, Geografia krakowska i jej miejsce w geografii polskiej w związku ze 150-leciem powołania Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1849-1999), Przegląd Geograficzny , LXXXI, 4.
 • Kortus B., Buchhofer E., 1999, Zur Geographie der Transformation polnischer Industriefirmen, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 43, 1, 16-31.
 • Kortus B., Warszyńska J., 1999, Antoni Wrzosek [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 121-148.
 • Kortus B., 1999, Problematyka polsko-niemiecka w nauczaniu geografii, Geografia w Szkole, 52, 1, 24-26.
 • Kortus B., 1999, Włodzimierz Kubijowicz [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 257-258.
 • Paszkowski M., 1999, Zastosowania metod ilościowych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w latach 1984-1997 [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 255-273.
 • Domański B., 2000, Some aspects of the development of Polish manufacturing in the perspective of knowledge-based economy [w:] A. Kukliński (red.), The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century, State Committee for Scientific Research, Warsaw, 281-287.
 • Domański B., 2000, Types of investment and locational preferences of European, American and Asian manufacturing companies in Poland [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Polish economy in transition: spatial perspectives, A. Mickiewicz University, Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Poznań, 29-39.
 • Domański B., 2000, The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 35-53.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, Inst. Gosp. Przestrz. i Komunalnej Oddz. w Krakowie, Kraków, 107-142.
 • Domański B., 2000, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce [w:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 65-76.
 • Domański B., 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach Polski – kierunki i bariery przekształceń [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,139-143.
 • Domański B., 2000, Foreign manufacturing investment in rural Poland: regularities and conditions [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 40-51.
 • Domański B., 2000, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 127-134.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 192, 99-124.
 • Domański B., 2000, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Polski [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Inst. Geogr. Społ.-Ekon. i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, 7.
 • Guzik R., 2000, Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 197-216.
 • Guzik R., 2000, Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego miaszkańców, [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódż, 201-204
 • Guzik R., 2000, Dostępność szkolnictwa średniego a szanse życiowe w obszarach wiejskich [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 215-224.
 • Guzik R., Gwosdz K., 2000, The spatial concentration of control functions in polish industry, [w:] Marszał T. (ed.) Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 52-61.
 • Gwosdz K., 2000, The image of Upper Silesia in geography textbooks 1921-1998, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 55-72.
 • Gwosdz K., 2000, Polowanie na inwestora – selektywny wizerunek miast Górnego Śląska w promocji lokalnej, [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódż, 151-154.
 • Gwosdz K., 2000, Dynamika wyobrażeń i stereotypów Górnego Śląska w latach dziewięćdziesiątych [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 45-52.
 • Kortus B., 2000, Die Problematik der Grenzen und Grenzräume in deutschen Geographieschlbüchern [w:] G. Ströber und R. Maier (Hrsg.) Grenzen und Grenzräume in Deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegnungsraum?, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 317-325.
 • Kortus B., 2000, Ostmiteleuropa auf dem Weg von Pheripherie zum Kern Europas [w:] H. Fassel und Ch. Waack (Hrsg.), Regionen im östlichen Europa ? Kontinuitäten, Zäsuren und Perspektiven, Tübinger Geographische Studien, Tübingen, 128, 87-96.
 • Kortus B., Warszyńska J., 2000, Antoni Wrzosek (1908-1983), geograf [w:] A. Zemanek (red.) Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cz. I, Biografie uczonych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 377-383.
 • Kortus B., 2000, Jubileusz geografii krakowskiej i geografii polskiej, [w:] B.Kortus, A.Jackowski, K.Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 27-34.
 • Kortus B., 2000, Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec nowych wyzwań, [w:] B.Kortus, A.Jackowski, K.Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 223-227.
 • Kortus B., 2000, Józef Szaflarski (1908-1989), geograf [w:] A. Zemanek (red.) Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cz. I, Biografie uczonych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 385-388.
 • Luchter L., 2000, Rozwój i uwarunkowania przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 99-118.
 • Luchter L., 2000, Conditions for the development and differentiation of small power plants in Poland using renewable energy sources, [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 70-80.
 • Luchter L., Paszkowski M., 2000 Powierzchnia potencjału produkcji energii elektrycznej w 1996 r. (mapa) [w:], Z.Otałęga (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, Atlas Polski, Opres, Kraków, s.102.
 • Luchter L., Paszkowski M., 2000, Powierzchnia potencjału sprzedaży energii elektrycznej w 1996 r (mapa) [w:],.Z.Otałęga (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, Atlas Polski, Opres, Kraków, s.102.
 • Paszkowski M., 2000, Zbrojenia jako problem cywilizacyjny ? co o nich geograf wiedzieć może i powinien [w:] J. Tomaszewski (red.) Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd PTG, Wrocław, 293-294.
 • Sobala-Gwosdz A., 2000, Wpływ granicy polsko-ukraińskiej na rozwój przedsiębiorczości w gminach byłego województwa przemyskiego [w:] Górz B. (red.), Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Kom. Geogr. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 284-290.
 • Sobala-Gwosdz A., 2000, The influence of large manufacturing firms on the local development of Jarosław in the 1990s, [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 62-69.

Gwosdz K., 2012, Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji, Acta Geographica Silesiana, 11, 15?29.

Gwosdz , Sobala-Gwosdz A., 2012, Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji, Przegląd Geograficzny, 84(4), 483?507.

Biernacki W., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., 2012, Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim, [w:] Brandenburg (red.), Projekty regionalne i lokalne ? uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 241?258.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2012, Perspektywiczne sektory rozwoju gospodarki regionu, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 37?51.

Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2012, Inwestycje w regionie, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 68?86.

Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2012, Studium przypadku ? wybrane przykłady inwestycji zagranicznych, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 123?129.

 • Dej M., Huculak M., Jarczewski W. (red.), 2013, Recreational use of geothermal water in Visegrad Group countries, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dej M., Huculak M., Jarczewski W., 2013, Recreational use of geothermal water in Poland and Slovakia, Current Issues of Tourism Research, 3,1, 16-31.
 • Dej M., Micek G., 2013, Large Dominant Enterprises versus Development of Rural Mountainous Areas: The Case of the Polish Carpathian Communes, [w:] J. Kozak, K. Ostapowicz, P. Angelstam, A. Bytnerowicz, B. Wyżga (red.), The Carpathians: Integrating Nature and Society towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 513-529.
 • Dej M., Micek G., 2013, The Role of Large Enterprises in Local Labour Market Development in Non-Metropolitan Rural Areas in Poland, [in:] C. Tamasy, J.R. Diez (eds.), Regional Resilience, Economy and Society ? Globalizing Rural Places, Ashgate.
 • Domanski B., Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, 13,2, 151-165.
 • Guzik R., Gwosdz K., Działek (red.), 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Guzik R., Wiedermann K. (red.), 2013, Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Guzik R., 2013, Dostępność szkolnictwa zawodowego w Małopolsce, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 81-89.
 • Guzik R., 2013, Edukacja i dojazdy do szkoły, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 17-46,
 • Guzik R., 2013, Metody i charakterystyka badania, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 11-16.
 • Guzik R., Wiedermann K., 2013, Podsumowanie i rekomendacje, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 91-94.
 • Guzik R., 2013, Wprowadzenie, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 5-9.
 • Sepioł J., Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P., 2013, Polityka miejska województwa małopolskiego. Opracowanie eksperckie, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, UMWM, Kraków.
 • Domański, Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, Volume 13, Number 2/2013, 151?166.
 • Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, (320 stron).
 • Domański B., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 r. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, (116 stron).
 • Domański B., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, (170 stron).
 • Gwosdz K., 2014, Między starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (270 stron). pomiedzy-stara-a-nowa-sciezka-rozwojowa
 • Micek G., Gleadle P., Dawidko P., 2014, The role of institutional context in the development of the SME biotech sector in Poland, [in:] Z. Zioło, T. Rachwał, Contemporary issues in Polish industrial geography, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 132-150.
 • Gwosdz K., Ciechowski M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Micek G., Sykała Ł., Biernacki W., Górecki J., Łękawska S., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Kraków, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2014, The changing position of Central and Europe in the European automotive industry, [w:] Medina Lourdes Álvarez, Carrillo Jorge, Marín María Luisa González (red.), El auge de la industria automotriz en Me?xico en el siglo XXI restructuracio?n y catching up, s. 43-63.
 • Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Gwosdz K., Hałat P., 2014, Jakość istandardy przestrzeni zamieszkania, [w:] Przestrzeń życia Polaków, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa,  77?108.
 • Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians, Mountain Research and Development, 34(4):344-355.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
  http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
 • Dawidko P., Micek G., 2015, The spatial evolution of the Polish biotech industry: a path-dependent process? European Planning Studies, 23, 5, 944-962.
 • Micek G., 2015, Innovation in emerging economic spaces in the context of local-global dichotomy, [w:] G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, Farnham, Ashgate, 1-7.
 • Micek G., 2015, Shortcomings and weaknesses in understanding and measuring knowledge interactions, [w:] G. Micek (red.) Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, Farnham, Ashgate, 55-60.
 • Micek G., 2015, Uproszczenia i wyzwania badawcze w studiach nad bliskością [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.) Miasto w badaniach geografów, Tom 1, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 243-257.
 • Micek G., 2015, FDI trends in the business services sector: the case of Poland [w:] B. Galgoczi, J. Drahokoupil, M. Bernaciak (red.), Foreign investment in eastern and southern Europe after 2008. Still a lever of growth?, Brussels: European Trade Union Institute, 297-318.
 • Micek G., 2015, Global Value Chains: The Case of the Software Industry in Poland, [w:] J. Vlčková (red.), How to Benefit from Global Value Chains: Implications for the V4 countries, Praga, Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 98-115.
 • Gwosdz K., Domański B., Czynniki sukcesu kreatywnej destrukcji gospodarki Bielska-Białej, w: Soja M., Zborowski A., 2015, Miasto w badaniach geografów, Tom 2., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 57-75.
 • Guzik, Gwosdz K., Kołoś A., 2015, Wstęp, teoretyczne podstawy, cel opracowania [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 9-54.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Biernacki W, 2015, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast w regionie, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 85-114.
 • Działek J., Gwosdz K., Sykała Ł., 2015, Ocena wpływu polityki rozwoju i jej instrumentów na poziomie lokalnym i regionalnym, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk,165-194.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Działek J., Sykała Ł., 2015, Aktualne i potencjalne bariery rozwojowe miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 195-206.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Typologia rozwojowa miast województwa pomorskiego oraz identyfikacja aktualnych i potencjalnych biegunów wzrostu, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 207-216.
 • Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj , Panecka-Niepsój M., Sykała Ł., 2015, Powiązania funkcjonalne i ciążenia do miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 269-304.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś, 2015, Ocena miast województwa pomorskiego ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe ? wnioski i rekomendacje, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 325-342.

Kocaj A., 2016, Understanding the transformation of the Polish footwear industry through firm?s strategies, trade geography and spatial heritage, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. Volume 60, Issue 4, Pages 186?200, ISSN (Online) 2365-7693, ISSN (Print) 0044-3751,DOI: 10.1515/zfw-2016-0026, October 2016

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K., Kołoś, A. and Taczanowski, J. (2016) ?European semi-periphery under environmental pressure: the case of urban public bus transportation and private bus-makers in Poland?, Int. J. Automotive Technology and Management, Vol. 16, No. 3, pp.301?318.

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 19, October 2016, Pages 212?223. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.08.002

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., Wiedermann K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania  przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (158 stron).

Kozak J., Balon J., Gwosdz K., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., 2016, Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ROCZNIKI GEOMATYKI, TOM XIV, ZESZYT 3(73): 375?386. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2016-3-Kozak-inni/1640

Trzepacz P., Gwosdz K., Michno A., 2016, Studia z gospodarki przestrzennej w Polsce i za granicą, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 9?26.
http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000217?

Bilska-Wodecka E., Michno A., Piotrowicz K., Guzik R., Gwosdz K., 2016, Cechy i źródła danych geograficznych, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 23?38.

Piotrowicz K., Gwosdz K., 2016, Wykonanie oraz czytanie tabel i wykresów, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 171?188.

Gwosdz K., 2016, Ćwiczenia terenowe,  [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 283?301.

Gwosdz K., 2016, Radykalna transformacja czy rozwój zależny od ścieżki? Mechanizmy ewolucji bazy ekonomicznej konurbacji katowickiej w XXI wieku, [w:] Zavodna M. (red.) Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwośc współpracy czesko-polskiej, University of Ostrava, Ostrava, 21?51 [publikacja dwujęzyczna czeska i polska].

http://zrr.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Gwosdz_pl.pdf Gwosdz_pl

Smol M., Kulczycka J.,  Avdiushchenko A. Circular Economy Indicators in Relation to Eco-Innovation in European Regions.  Clean Technologies and Environmental Policy (2017) 19: 669. doi:10.1007/s10098-016-1323-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-016-1323-8

Murzyn-Kupisz M., Działek J. (eds), 2017, The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe, Springer International Publishing. http://www.springer.com/gp/book/9783319532158

Domański B., Gwosdz K., 2017, Ścieżki deindustrializacji i reindustrializacji Sudetów​, [w:] M. Drewnik i M. Mika (red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie Geografa, Kraków, IGiGP UJ, 71–92. 07_Domanski_Gwosdz

Micek G., Gwosdz K., Kwiatkowski T., Panecka-Niepsuj M., Nowe branże gospodarki w Krakowie: czynniki i mechanizmy rozwojuStudia Ekonomiczne, 320, 18-45; pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2ee5e3c4-0804-4cf0-a9bd-f022167eaa47/c/02.pdf

Micek G., Piziak B., 2017, Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na rozwój usług IT w Krakowie i na Górnym Śląsku, Studia Ekonomiczne, 320, 107-128; pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-dbde70e9-3a77-4dba-bcf7-af92be2514fe/c/08.pdf