Dr Anna Avdiushchenko

Anna Avdiushchenko jest absolwentką Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Vadyma Hetmana w Kijowie. Pracę doktorską poświęconą opracowaniu podstaw teoretycznych analizy i oszacowania skuteczności ekonomicznej przedsiębiorstw górniczych obroniła w 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Naukowym Technologii oraz Systemów Informacyjnych Akademii Nauk Ukrainy. Jest autorką 36 prac naukowych, w tym współautorką 3 monografii zbiorowych. W latach 2008 ? 2010 była stypendystką Programu dla Wybitnych Młodych Naukowców Narodowego Uniwersytetu Górniczego. W 2013 roku nagrodzona przez Dniepropietrowską Radę Regionalną Obwodu Dniepropietrowskiego w nominacji ?Najlepszy Młody Naukowiec?.

Od 2010 do 2016 pracowała na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii Stosowanej oraz pełniła funkcję kierownika Działu Projektów Międzynarodowych na Narodowym Uniwersytecie Górniczym w Dniprze na Ukrainie. Aktywnie uczestniczyła w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych oraz badawczych. Posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów w programach grantowych m.in. TEMPUS, Youth in Action, Erasmus Mundus, Erasmus plus, Jean Monnet, Visegrad Fund Small Grants, Horizon 2020, NATO Science for Peace and Security.

W latach 2013 ? 2014 odbyła staż edukacyjno-badawczy na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w ramach  Programu  Stypendialnego im. Lane?a Kirklanda. W roku akademickim 2015/2016 realizowała indywidualny post-doktorski staż naukowy w ramach projektu ELECTRA ?Enhancing Learning in ENPI Countries through Clean Technologies and Research Related Activities? w Zakładzie Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 • ekonomia zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • racjonalna gospodarka odpadami;
 • instrumenty organizacyjne i finansowe sprzyjające przejściu do gospodarki w obiegu zamkniętym na poziomie regionalnym i lokalnym w krajach europejskich.

Najnowsze publikacje (lata 2010 ? 2016)

 1. Monografie:
  1. ?????????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ? ?????? ????????????? ?? ??????????? ????????? [Ekonomiczne oraz ekologiczne aspekty zintegrowanego wytwarzania i wykorzystania energii na obszarach zurbanizowanych i przemysłowych], współautor: ?. ?. ??????, ?. ?. ????? i inni, Dniepropietrowsk 2013 (Narodowy Uniwersytet Górniczy).
  2. United Europe: new challenges, współautor: ?. ?????, ?. ??????, ?. ?. ??????? i inni, Dniepropietrowsk-Wrocław 2012 (Narodowy Uniwersytet Górniczy-Wyższa Szkoła Bankowa).
  3. ?????????? ?? ?????????? ???????? ???????????? ???????????? ?????? ??????? [Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania geotechnicznych systemów Ukrainy], współautor: ?. ?. ??????, ?. ?. ?????, ?.?. ?????, i inni, Dniepropietrowsk 2011 (Narodowy Uniwersytet Górniczy).

 

 1. Artykuły naukowe:
  1. Circular Economy Assumptions in WEEE Management: Polish Case Study, współautor: Kulczycka, M. Smol, ?Economic and Environmental Studies?, 2016.
  2. ????? ???????? ?????????? ????????????????????????? ????????? ?????????? ????????? ?? ????????????? ?????????????????? ??????? ?????? [Najlepsze praktyki w kształtowaniu mechanizmów organizacyjnych i ekonomicznych w zarządzaniu odpadami w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce], ???????????? ?????????? [Innowacyjna gospodarka] 2015,   nr 2 (57)/3, s. 122-128.
  3. ????? ??????? ????????????? ?????????? ? ??????? ???????????? ???????????????? ??????? ?????? [Fundusze ochrony środowiska w systemie finasowania działań proekologicznych w Polsce], ???????????? ??????? [Biuletyn Ekonomiczny Narodowego Uniwersytetu Górniczego] 2014, nr 3, s. 87-96.
  4. Współpraca między interesariuszami oraz ocena kosztów i korzyści w gospodarce odpadami wydobywczymi: doświadczenie UE dla Ukrainy, w: Dokonania Młodych Naukowców, pod red. K. Piech, M. Kuczera, Kraków 2014, nr 3, 448-453.
  5. ?? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ????????? ????? [W kwestii oceny efektywności ekonomicznej działalności kopalni węglowej], współautor: ?. ?. ???????????, ?. ?. ?????????????, ?. ?. ????, ????????? ?????? ???? [Biuletyn Naukowy Narodowego Uniwersytetu Górniczego] 2013, nr 3, s. 41-47.
  6. European experience application for small business in Ukraine, w: Common Europe. Ukraine and Poland under Conditions of Globalization, red. K. Wilk, A. Hetmańczuk, Poznań-Wrocław 2012 (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej), s. 121-132.
  7. Ukraine on the path to the European Union, współautor: ?. ??????????, ?. ???????????, w: Common Europe. Ukraine and Poland New Socio-economic Challenges, red. A. Hetmańczuk, K. Wilk, Poznań-Wrocław 2012 (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej), s. 11-25.
  8. ????????????? ?????????????? ?? ????????????????? ??? ???????????, ?? ?????????????? ?????? ???????????? ???????? ???????????? [Uzasadnienie wzajemnych związków i współzależności między wskaźnikami, które opisują poziom rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa], ???????????: ???????? ?? ??????? [Inwestycje: praktyka i doświadczenie] 2011, nr 16, s.70-75.
  9. ???????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ? ????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? [Opracowanie systemu wskaźników zarządzania skutecznością przedsiębiorstwa w celu planowania jego działalności], ???????????: ???????? ?? ??????? [Inwestycje: praktyka i doświadczenie] 2011, nr 15, s. 59-64.
  10. Multicriteria problem of economic system control, współautor: ?. ?. ??????, ?. ?. ?????, ?Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu? 2010, nr 18, s. 345-356.
  11. Polepszenie ekonomicznego stanu przedsiębiorstwa z stosowaniem oszacowania rang wskaźników jego działalności, współautor: ?. ?. ??????, ?Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu? 2010, nr 18, s. 9-20.
  12. ????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ????? ???????????? [Uzasadnienie możliwości wykorzystania wskaźnika zagregowanego dla oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa], ????????? ?????? ???? [Biuletyn Naukowy Narodowego Uniwersytetu Górniczego] 2010, nr 5, s. 141-147.
  13. ?????????? ???????????????? ?????????? ???????????: ???? ?? ??????? [Wyznaczanie skuteczności przedsiębiorstw: rola oraz podejścia], ???????? ?? ???????. ????? ????????? ?? ??????????????? [Państwo i regiony. Seria ekonomika i przedsiębiorczość] 2010, nr 2, s. 10-17.

 

 1. Referaty i tezy konferencyjne:
  1. ?????????? ????????? ??????????? ???????-??????????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??????? ???????? [Gospodarka odpadami przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce jako element kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju], w: ??????? ????? 2015: ????????? V?-? ?????????????? ???????-????????? ??????????? ?????????, ?????????? ? ??????? ?????? [Wiosna naukowa 2015: Materiały VI konferencji naukowo-technicznej studentów, doktorantów i młodych naukowców], Dniepropietrowsk 2015, s. 8-9.
  2. Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami wydobywczymi w Ukrainie, Materiały konferencyjne ?XXIII Szkoła eksploatacji podziemnej?, publikacja elektroniczna Kraków 2014 (24-28.02.2014), s. 88-93.
  3. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami wydobywczymi: doświadczenie Polski dla Ukrainy, w: Materiały pokonferencyjne ?Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki?, publikacja elektroniczna, Kraków 2014 8-9.01.2014), s. 31-41.
  4. ???? ???????????? ? ???????? ???????? ????????????? ???????????? [Rola ekologistyki w zrównoważonym rozwoju gospodarki narodowej], w: ?????? ???????? ???????????, ????????, ?????: ????????? ??????. ????. ????. [Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, regionów, państw: materiały międzynarodowej konferencji naukowej], Dniepropietrowsk 2012 (5-7.11.2012), t. 1, s. 15-18.
  5. ???? ???????????? ? ???????????? ????????????? ???????? ????????? ??????? [Rola fundrisingu w stymulowaniu rozwoju innowacyjnego gospodarki Ukrainy], w: ???????? ? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ???????: ????????? ??????. ????.-?????. ????. [Problemy i perspektywy rozwoju innowacyjnego gospodarki Ukrainy: Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej], Dniepropietrowsk 2011, t. 1, s. 198-200.
  6. ???????????? ?????????? ? ??????? [Zarządzanie innowacjami w Ukrainie], współautor: M. ???????????, ???????? ? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ???????: ????????? ??????. ????.-?????. ????. [Problemy i perspektywy rozwoju innowacyjnego gospodarki Ukrainy: Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej], Dniepropietrowsk 2011, t. 1, s. 98-100.
  7.  ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ???????? [System wskaźników działalności przedsiębiorstwa jako kluczowe kryterium optymalnego planowania jego rozwoju], w: ??????? ????? 2011: ????????? II ???????-?????????? ??????????? ?????????, ?????????? ? ??????? ?????? [Naukowa Wiosna 2011: Materiały 2. konferencji naukowo-praktycznej studentów, doktorantów oraz młodych naukowców], Dniepropietrowsk 2011 (25.09.2011), s. 324-325.