Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Grzegorz Micek jest adiunktem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował geografię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. W doktoracie obronionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku zajmował się problematyką czynników i mechanizmów koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce. Brał udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, realizuje grant badawczy poświecony tematyce bliskości geograficznej, którego zwieńczeniem jest rozprawa habilitacyjna (http://geo.uj.edu.pl/publikacje,000231?). Jest aktywnym członkiem Regional Studies Association i współorganizatorem dwóch sieci badawczych finansowanych przez towarzystwo. Grzegorz Micek jest autorem ponad osiemdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących realizowanych m.in. dla Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszenia Liderów Usług Biznesowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrodę im. Wincentego Pola.

Jego zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia:

  • wpływ różnych wymiarów bliskości (w tym geograficznej) na przepływy wiedzy i współpracę międzyorganizacyjną w zaawansowanych sektorach gospodarki (usługi IT, biotechnologia, przemysł lotniczy)
  • koncentracja przestrzenna przedsiębiorstw i mechanizmy powstawania firm
  • oddziaływanie dużych firm (w tym korporacji ponadnarodowych) oraz nowoczesnych sektorów gospodarki na rozwój miast i regionów