Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

Krzysztof Gwosdz jest autorem ponad dziewięćdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ekonomiki miast i regionów. Brał udział w ponad 20 projektach eksperckich realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa. Jako visiting professor wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Osace, Nowym Sadzie, Ostrawie i Grazu. Jest członkiem  Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika ?Polityka?, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego dla wyróżniających się pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrodę im. Wincentego Pola.

Zainteresowania badawcze:

 • podejście ewolucyjne w geografii ekonomicznej
 • ekonomika miast i regionów, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • społeczne i kulturowe uwarunkowania lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
 • funkcjonowanie i restrukturyzacja ośrodków i okręgów tradycyjnego przemysłu
 • geografia regionalna: Górny i Dolny Śląsk, Sudety
 1. Gwosdz K., 2016, Radykalna transformacja czy rozwój zależny od ścieżki? Mechanizmy ewolucji bazy ekonomicznej konurbacji katowickiej w XXI wieku, [w:] Zavodna M. (red.) Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwośc współpracy czesko-polskiej, University of Ostrava, Ostrava, 21?51 [publikacja dwujęzyczna czeska i polska].
  http://zrr.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Gwosdz_pl.pdf
 2. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś A., Taczanowski  K., 2016 European semi-periphery under environmental pressure: the case of urban public bus transportation and private bus-makers in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, Volume 16, Issue 3, 301?318. DOI: 10.1504/IJATM.2016.080786
 3. Kozak J., Balon J., Gwosdz K., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., 2016, Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ROCZNIKI GEOMATYKI, TOM XIV, ZESZYT 3(73): 375?386.
 4. Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., Wiedermann K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania  przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (158 stron).
 5. Gwosdz K., 2016, Ćwiczenia terenowe, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 283?301.
 6. Piotrowicz K., Gwosdz K., 2016, Wykonanie oraz czytanie tabel i wykresów, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 171?188.
 7. Bilska-Wodecka E., Michno A., Piotrowicz K., Guzik R., Gwosdz K., 2016, Cechy i źródła danych geograficznych, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 23?38.
 8. Trzepacz P., Gwosdz K., Michno A., 2016, Studia z gospodarki przestrzennej w Polsce i za granicą, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 9?26.
  http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000217?
 9. Gwosdz K., Domański B., Czynniki sukcesu kreatywnej destrukcji gospodarki Bielska-Białej, w: Soja M., Zborowski A., 2015, Miasto w badaniach geografów, Tom 2., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 57-75.
 10. Guzik, Gwosdz K., Kołoś A., 2015, Wstęp, teoretyczne podstawy, cel opracowania [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 9-54.
 11. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Biernacki W, 2015, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast w regionie, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 85-114.
 12. Działek J., Gwosdz K., Sykała Ł., 2015, Ocena wpływu polityki rozwoju i jej instrumentów na poziomie lokalnym i regionalnym, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk,165-194.
 13. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Działek J., Sykała Ł., 2015, Aktualne i potencjalne bariery rozwojowe miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 195-206.
 14. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Typologia rozwojowa miast województwa pomorskiego oraz identyfikacja aktualnych i potencjalnych biegunów wzrostu, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 207-216.
 15. Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj , Panecka-Niepsój M., Sykała Ł., 2015, Powiązania funkcjonalne i ciążenia do miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 269-304.
 16. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś, 2015, Ocena miast województwa pomorskiego ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe ? wnioski i rekomendacje, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 325-342.
 17. Gwosdz K., 2014, Między starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (270 stron).
 18. Gwosdz K., Ciechowski M., Działek J. Guzik R., Kocaj A., Micek G., Sykała Ł., Biernacki W., Górecki J., Łękawska S., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki : Urząd Marszałkowski Województwa Mał Departament Polityki Regionalnej, Kraków, (95 stron).
 19. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2014, The changing position of Central and Europe in the European automotive industry, [w:] Medina Lourdes Álvarez, Carrillo Jorge, Marín María Luisa González (red.), El auge de la industria automotriz en Me?xico en el siglo XXI restructuracio?n y catching up, s. 43-63.
 20. Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Gwosdz K., Hałat P., 2014, Jakość istandardy przestrzeni zamieszkania, [w:] Przestrzeń życia Polaków, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa,  77?108.